Как да създадете професионално решение за API за чат с гнезда в NodeJS [ниво за начинаещи]

Замисляли ли сте се как работят приложенията за чат зад кулисите? Е, днес ще ви преведа как да направите приложение, базирано на REST + Sockets, изградено върху NodeJS / ExpressJS с помощта на MongoDB.

Вече повече от седмица работя по съдържанието на тази статия - наистина се надявам да помогне на някой там.

Предпоставки

 • Настройте Mongodb на вашата машина [Ръководство за инсталиране, написано тук]
 • За потребители на Windows можете да намерите ръководството за инсталиране [тук]
 • За потребители на macOS можете да намерите ръководството за инсталиране [тук] [До точката на инсталация, която написах]
 • За потребителите на Linux можете да намерите ръководството за инсталиране [тук]
 • Инсталирайте Node / NPM на вашата машина [Инсталационна връзка тук] (използвам Node версия v12.18.0)

Теми, които ще разгледаме

Общ

 • Създайте експресен сървър
 • Как да правя валидиране на API
 • Създайте основен скелет за цялото приложение
 • Настройка на MongoDB (инсталиране, настройка в експрес)
 • Създаване на потребителски API + база данни (Създаване на потребител, получаване на потребител по идентификатор, получаване на всички потребители, изтриване на потребител по идентификатор)
 • Разбиране какво е мидълуер
 • JWT (JSON уеб токени) удостоверяване (декодиране / кодиране) - Мидлуер за влизане
 • Клас на уеб сокет, който обработва събития, когато потребителят прекъсне връзката, добавя своята самоличност, присъединява се към чат стая, иска да заглуши чат стая
 • Обсъждане на чат стая и модел на база данни за чат съобщения

За API

 • Инициирайте чат между потребители
 • Създайте съобщение в чат стая
 • Вижте разговора за стая за чат по неговия идентификатор
 • Маркиране на цял разговор като прочетен (подобно на Whatsapp)
 • Вземете скорошен разговор от всички чатове (подобно на Facebook messenger)

Бонус - API    

 • Изтрийте стая за чат по id заедно с всички свързани съобщения
 • Изтрийте съобщение по идент

Преди да започнем, исках да засегна някои основи в следващите видеоклипове.

Разбиране на основите на ExpressJS

Какви са маршрутите? Контролери? Как разрешаваме CORS (споделяне на ресурси от различни източници)? Как да позволим на потребителя да изпраща данни във формат JSON в заявка за API?

Говоря за всичко това и още (включително REST конвенциите) в това видео:

Също така, ето връзка към GitHub към целия изходен код на това видео [Глава 0]

Разгледайте README.md за изходния код "Глава 0". Той има всички съответни връзки за обучение, които споменавам във видеото, заедно с невероятен половин час урок за пощальон.

Добавяне на валидиране на API към вашата крайна точка на API

В видеото по-долу ще научите как да напишете собствено валидиране с помощта на библиотека, наречена "make-validation":

Ето връзката към GitHub към целия изходен код на това видео [Глава 0].

И ето връзката към библиотеката за проверка на make [GitHub] [npm] [пример].

Целият изходен код на този урок можете да намерите тук . Ако имате някаква обратна връзка, просто се свържете с мен на //twitter.com/adeelibr. Ако ви харесва този урок, любезно оставете звезда в хранилището на github .

Нека започнем сега, когато знаете основите на ExpressJS и как да проверите потребителския отговор.

Приготвяме се да започнем

Създайте папка, наречена chat-app:

mkdir chat-app; cd chat-app;

След това инициализирайте нов npm проект в основната папка на проекта, като напишете следното:

npm init -y

и инсталирайте следните пакети:

npm i cors @withvoid/make-validation express jsonwebtoken mongoose morgan socket.io uuid --save; npm i nodemon --save-dev;

И във вашия package.jsonscriptsраздел добавете следните 2 скрипта:

"scripts": { "start": "nodemon server/index.js", "start:server": "node server/index.js" },

Вашето package.jsonсега трябва да изглежда по следния начин:

{ "name": "chapter-1-chat", "version": "0.0.0", "private": true, "type": "module", "scripts": { "start": "nodemon server/index.js", "start:server": "node server/index.js" }, "dependencies": { "@withvoid/make-validation": "1.0.5", "cors": "2.8.5", "express": "4.16.1", "jsonwebtoken": "8.5.1", "mongoose": "5.9.18", "morgan": "1.9.1", "socket.io": "2.3.0", "uuid": "8.1.0" }, "devDependencies": { "nodemon": "2.0.4" } } 

Страхотно!

Сега в основната папка на вашия проект създайте нова папка, наречена server:

cd chat-app; mkdir server; cd server;

Вътре във вашата serverпапка създайте извикан файл index.jsи добавете следното съдържание към него:

import http from "http"; import express from "express"; import logger from "morgan"; import cors from "cors"; // routes import indexRouter from "./routes/index.js"; import userRouter from "./routes/user.js"; import chatRoomRouter from "./routes/chatRoom.js"; import deleteRouter from "./routes/delete.js"; // middlewares import { decode } from './middlewares/jwt.js' const app = express(); /** Get port from environment and store in Express. */ const port = process.env.PORT || "3000"; app.set("port", port); app.use(logger("dev")); app.use(express.json()); app.use(express.urlencoded({ extended: false })); app.use("/", indexRouter); app.use("/users", userRouter); app.use("/room", decode, chatRoomRouter); app.use("/delete", deleteRouter); /** catch 404 and forward to error handler */ app.use('*', (req, res) => { return res.status(404).json({ success: false, message: 'API endpoint doesnt exist' }) }); /** Create HTTP server. */ const server = http.createServer(app); /** Listen on provided port, on all network interfaces. */ server.listen(port); /** Event listener for HTTP server "listening" event. */ server.on("listening", () => { console.log(`Listening on port:: //localhost:${port}/`) }); 

Нека добавим маршрутите за indexRouteruserRouterchatRoomRouter& deleteRouter.

В основната папка на вашия проект създайте папка, наречена routes. Вътре в routesпапката добавете следните файлове:

 • index.js
 • user.js
 • chatRoom.js
 • delete.js

Нека добавим съдържание за routes/index.jsпърво:

import express from 'express'; // controllers import users from '../controllers/user.js'; // middlewares import { encode } from '../middlewares/jwt.js'; const router = express.Router(); router .post('/login/:userId', encode, (req, res, next) => { }); export default router; 

Нека добавим съдържание за routes/user.jsследващото:

import express from 'express'; // controllers import user from '../controllers/user.js'; const router = express.Router(); router .get('/', user.onGetAllUsers) .post('/', user.onCreateUser) .get('/:id', user.onGetUserById) .delete('/:id', user.onDeleteUserById) export default router; 

А сега нека добавим съдържание за routes/chatRoom.js:

import express from 'express'; // controllers import chatRoom from '../controllers/chatRoom.js'; const router = express.Router(); router .get('/', chatRoom.getRecentConversation) .get('/:roomId', chatRoom.getConversationByRoomId) .post('/initiate', chatRoom.initiate) .post('/:roomId/message', chatRoom.postMessage) .put('/:roomId/mark-read', chatRoom.markConversationReadByRoomId) export default router; 

И накрая, нека добавим съдържание за routes/delete.js:

import express from 'express'; // controllers import deleteController from '../controllers/delete.js'; const router = express.Router(); router .delete('/room/:roomId', deleteController.deleteRoomById) .delete('/message/:messageId', deleteController.deleteMessageById) export default router; 

Страхотно сега, когато нашите маршрути са на място, нека добавим контролерите за всеки маршрут.

Create a new folder called controllers. Inside that folder create the following files:

 • user.js
 • chatRoom.js
 • delete.js

Let's start of with controllers/user.js:

export default { onGetAllUsers: async (req, res) => { }, onGetUserById: async (req, res) => { }, onCreateUser: async (req, res) => { }, onDeleteUserById: async (req, res) => { }, }

Next let's add content in controllers/chatRoom.js:

export default { initiate: async (req, res) => { }, postMessage: async (req, res) => { }, getRecentConversation: async (req, res) => { }, getConversationByRoomId: async (req, res) => { }, markConversationReadByRoomId: async (req, res) => { }, }

And finally let's add content for controllers/delete.js:

export default { deleteRoomById: async (req, res) => {}, deleteMessageById: async (req, res) => {}, }

So far we have added empty controllers for each route, so they don't do much yet. We'll add functionality in a bit.

Just one more thing – let's add a new folder called middlewares and inside that folder create a file called jwt.js. Then add the following content to it:

import jwt from 'jsonwebtoken'; export const decode = (req, res, next) => {} export const encode = async (req, res, next) => {}

I will talk about what this file does in a bit, so for now let's just ignore it.

We have ended up doing the following:

 • Created an Express server that listens on port 3000
 • Added cross-origin-resource (CORS) to our server.js
 • Added a logger to our server.js
 • And also added route handlers with empty controllers.

Nothing fancy so far that I haven't covered in the videos above.

Let's setup MongoDB in our application

Before we add MongoDB to our code base, make sure it is installed in your machine by running one of the following:

 • For Windows users installation guide [here]
 • For macOS users installation guide [here][To the point installation that I wrote]
 • For Linux users installation guide [here]

If you are having issues installing MongoDB, just let me know at //twitter.com/adeelibr and I'll write a custom guide for you or make an installation video guide. :)

I am using Robo3Tas my MongoDB GUI.

Now you should have your MongoDB instance running and Robo3Tinstalled. (You can use any GUI client that you like for this. I like Robo3Ta lot so I'm using it. Also, it's open source.)

Here is a small video I found on YouTube that gives a 6 minute intro to Robo3T:

Once your MongoDB instance is up and running let's begin integrating MongoDB in our code as well.

In your root folder create a new folder called config. Inside that folder create a file called index.js and add the following content:

const config = { db: { url: 'localhost:27017', name: 'chatdb' } } export default config 

Usually the default port that MongoDB instances will run on is 27017.

Here we set info about our database URL (which is in db) and the name of database which is chatdb (you can call this whatever you want).

Next create a new file called config/mongo.js and add the following content:

import mongoose from 'mongoose' import config from './index.js' const CONNECTION_URL = `mongodb://${config.db.url}/${config.db.name}` mongoose.connect(CONNECTION_URL, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true }) mongoose.connection.on('connected', () => { console.log('Mongo has connected succesfully') }) mongoose.connection.on('reconnected', () => { console.log('Mongo has reconnected') }) mongoose.connection.on('error', error => { console.log('Mongo connection has an error', error) mongoose.disconnect() }) mongoose.connection.on('disconnected', () => { console.log('Mongo connection is disconnected') }) 

Next import config/mongo.js in your server/index.js file like this:

. . // mongo connection import "./config/mongo.js"; // routes import indexRouter from "./routes/index.js";

If you get lost at any time, the entire source code for this tutorial is right here.

Let's discuss what we are doing here step by step:

We first import our config.js file in config/mongo.js. Next we pass in the value to our CONNECTION_URL like this:

const CONNECTION_URL = `mongodb://${config.db.url}/${config.db.name}` 

Then using the CONNECTION_URL we form a Mongo connection, by doing this:

mongoose.connect(CONNECTION_URL, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true })

This tells mongoose to make a connection with the database with our Node/Express application.

The options we are giving Mongo here are:

 • useNewUrlParser: MongoDB driver has deprecated their current connection string parser. useNewUrlParser: true tells mongoose to use the new parser by Mongo. (If it's set to true, we have to provide a database port in the CONNECTION_URL.)
 • useUnifiedTopology: False by default. Set to true to opt in to using MongoDB driver's new connection management engine. You should set this option to true, except for the unlikely case that it prevents you from maintaining a stable connection.

Next we simply add mongoose event handlers like this:

mongoose.connection.on('connected', () => { console.log('Mongo has connected succesfully') }) mongoose.connection.on('reconnected', () => { console.log('Mongo has reconnected') }) mongoose.connection.on('error', error => { console.log('Mongo connection has an error', error) mongoose.disconnect() }) mongoose.connection.on('disconnected', () => { console.log('Mongo connection is disconnected') })
 • connected will be called once the database connection is established
 • disconnected will be called when your Mongo connection is disabled
 • error is called if there is an error connecting to your Mongo database
 • reconnected event is called when the database loses connection and then makes an attempt to successfully reconnect.

Once you have this in place, simply go in your server/index.js file and import config/mongo.js. And that is it. Now when you start up your server by typing this:

npm start;

You should see something like this:

If you see this you have successfully added Mongo to your application.

Congratulations!

If you got stuck here for some reason, let me know at twitter.com/adeelibr and I will try to sort it out for you. :)

Let's setup our first API section for users/

The setup of our API for users/ will have no authentication token for this tutorial, because my main focus is to teach you about the Chat application here.

User Modal Scheme

Let's create our first model (database scheme) for the user collection.

Create a new folder called models. Inside that folder create a file called User.js and add the following content:

import mongoose from "mongoose"; import { v4 as uuidv4 } from "uuid"; export const USER_TYPES = { CONSUMER: "consumer", SUPPORT: "support", }; const userSchema = new mongoose.Schema( { _id: { type: String, default: () => uuidv4().replace(/\-/g, ""), }, firstName: String, lastName: String, type: String, }, { timestamps: true, collection: "users", } ); export default mongoose.model("User", userSchema);

Let's break this down into pieces:

export const USER_TYPES = { CONSUMER: "consumer", SUPPORT: "support", };

We are basically going to have 2 types of users, consumer and support. I have written it this way because I want to programmatically ensure API and DB validation, which I will talk about later.

Next we create a schema on how a single document (object/item/entry/row) will look inside our user collection (a collection is equivalent to a MySQL table). We define it like this:

const userSchema = new mongoose.Schema( { _id: { type: String, default: () => uuidv4().replace(/\-/g, ""), }, firstName: String, lastName: String, type: String, }, { timestamps: true, collection: "users", } );

Here we are telling mongoose that for a single document in our users collection we want the structure to be like this:

{ id: String // will get random string by default thanks to uuidv4 firstName: String, lastName: String, type: String // this can be of 2 types consumer/support }

In the second part of the schema we have something like this:

{ timestamps: true, collection: "users", }

Setting timestamps to true will add 2 things to my schema: a createdAt and a updatedAt date value. Every time when we create a new entry the createdAt will be updated automatically and updatedAt will update once we update an entry in the database using mongoose. Both of these are done automatically by mongoose.

The second part is collection. This shows what my collection name will be inside my database. I am assigning it the name of users.

And then finally we'll export the object like this:

export default mongoose.model("User", userSchema); 

So mongoose.model takes in 2 parameters here.

 • The name of the model, which is User here
 • The schema associated with that model, which is userSchema in this case

Note: Based on the name of the model, which is User in this case, we don't add collection key in the schema section. It will take this User name and append an s to it and create a collection by its name, which becomes user.

Great, now we have our first model.

If you've gotten stuck anywhere, just have a look at the source code.

Create a new user API [POST request]

Next let's write our first controller for this route: .post('/', user.onCreateUser).

Go inside controllers/user.js and import 2 things at the top:

// utils import makeValidation from '@withvoid/make-validation'; // models import UserModel, { USER_TYPES } from '../models/User.js';

Here we are importing the validation library that I talked about in the video at the very top. We are also importing our user modal along with the USER_TYPES from the same file.

This is what USER_TYPES represents:

export const USER_TYPES = { CONSUMER: "consumer", SUPPORT: "support", };

Next find the controller onCreateUser and add the following content to it:

onCreateUser: async (req, res) => { try { const validation = makeValidation(types => ({ payload: req.body, checks: { firstName: { type: types.string }, lastName: { type: types.string }, type: { type: types.enum, options: { enum: USER_TYPES } }, } })); if (!validation.success) return res.status(400).json(validation); const { firstName, lastName, type } = req.body; const user = await UserModel.createUser(firstName, lastName, type); return res.status(200).json({ success: true, user }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) } },

Let's divide this into 2 sections.

First we validate the user response by doing this:

const validation = makeValidation(types => ({ payload: req.body, checks: { firstName: { type: types.string }, lastName: { type: types.string }, type: { type: types.enum, options: { enum: USER_TYPES } }, } })); if (!validation.success) return res.status(400).json({ ...validation });

Please make sure that you have seen the video (above) on validate an API request in Node using custom validation or by using make-validation library.

Here we are using the make-validation library (that I ended up making while writing this tutorial). I talk about it's usage in the video at the start of this tutorial.

All we are doing here is passing req.body to payload. Then in the checks we're adding an object where against each key we are telling what are the requirements for each type, for example:

firstName: { type: types.string },

Here we are telling it that firstName is of type string. If the user forgets to add this value while hitting the API, or if the type is not string, it will throw an error.

The validation variable will return an object with 3 things: {success: boolean, message: string, errors: object}.

If validation.success is false we simply return everything from the validation and give it to the user with a status code of 400.

Once our validation is in place and we know that the data we are getting are valid, then we do the following:

const { firstName, lastName, type } = req.body; const user = await UserModel.createUser(firstName, lastName, type); return res.status(200).json({ success: true, user });

Then we destruct firstName, lastName, type from req.body and pass those values to our UserModel.createUser. If everything goes right, it simply returns success: true with the new user created along with a status 200.

If anywhere in this process anything goes wrong, it throws an error and goes to the catch block:

catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) }

There we simply return an error message along with the HTTP status 500.

The only thing we are missing here is the UserModel.createUser() method.

So let's go back into our models/User.js file and add it:

userSchema.statics.createUser = async function ( firstName, lastName, type ) { try { const user = await this.create({ firstName, lastName, type }); return user; } catch (error) { throw error; } } export default mongoose.model("User", userSchema); 

So all we are doing here is adding a static method to our userSchema called createUser that takes in 3 parameters: firstName, lastName, type.

Next we use this:

const user = await this.create({ firstName, lastName, type });

Here the this part is very important, since we are writing a static method on userSchema. Writing this will ensure that we are using performing operations on the userSchema object

One thing to note here is that userSchema.statics.createUser = async function (firstName, lastName, type) => {} won't work. If you use an => arrow function the this context will be lost and it won't work.

If you want to learn more about static methods in mongoose, see this very short but helpful doc example here.

Now that we have everything set up, let's start our terminal by running the following command in the project's root folder:

npm start; 

Go into postman, set up a POST request on this API //localhost:3000/users, and add the following body to the API:

{ firstName: 'John' lastName: 'Doe', type: 'consumer' }

Like this:

You can also get the entire postman API collection from here so that you don't have to write the APIs again and again.

Awesome – we just ended up creating our first API. Let's create a couple more user APIs before we move to the chat part because there is no chat without users (unless we have robots, but robots are users as well ?).

Get a user by its ID API [GET request]

Next we need to write an API that gets us a user by its ID. So for our route .get('/:id', user.onGetUserById) let's write down its controller.

Go to controllers/user.js and for the method onGetUserById write this:

onGetUserById: async (req, res) => { try { const user = await UserModel.getUserById(req.params.id); return res.status(200).json({ success: true, user }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) } },

Cool, this looks straightforward. Let's add UserModel.getUserById() in our models/User.js file.

Add this method below the last static method you wrote:

userSchema.statics.getUserById = async function (id) { try { const user = await this.findOne({ _id: id }); if (!user) throw ({ error: 'No user with this id found' }); return user; } catch (error) { throw error; } }

We pass in an id parameter and we wrap our function in try/catch. This is very important when you are using async/await. The lines to focus on here are these 2:

const user = await this.findOne({ _id: id }); if (!user) throw ({ error: 'No user with this id found' });

We use mongoose's  findOne method to find an entry by id. We know that only one item exists in the collection by this id because the id is unique. If no user is found we simply throw an error with the message No user with this id found.

And that is it! Let's start up our server:

npm start;

Open up postman and create a GET request //localhost:3000/users/:id.

Note: I am using the ID of the last user we just created.

Nicely done! Good job.

Two more API's to go for our user section.

Get all users API [GET request]

For our router in .get('/', user.onGetAllUsers) let's add information to its controller.

Go to controllers/user.js and add code in the onGetAllUsers() method:

onGetAllUsers: async (req, res) => { try { const users = await UserModel.getUsers(); return res.status(200).json({ success: true, users }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) } },

Next let's create the static method for getUsers() in the models/User.js file. Below the last static method you wrote in that file, type:

userSchema.statics.getUsers = async function () { try { const users = await this.find(); return users; } catch (error) { throw error; } }

We use the mongoose method called await this.find(); to get all the records for our users collection and return it.

Note: I am not handling pagination in our users API because that's not the main focus here. I'll talk about pagination once we move towards our chat APIs.

Let's start our server:

npm start;

Open up postman and create a GET request for this route //localhost:3000/users:

I went ahead and ended up creating a couple more users. ?

Delete a user by ID API [DELETE request] (More of a bonus section, you can skip this if you want)

Let's create our final route to delete a user by their ID. For the route .delete('/:id', user.onDeleteUserById) go to its controller in controllers/user.js and write this code in the onDeleteUserById() method:

onDeleteUserById: async (req, res) => { try { const user = await UserModel.deleteByUserById(req.params.id); return res.status(200).json({ success: true, message: `Deleted a count of ${user.deletedCount} user.` }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) } },

Let's add the static method deleteByUserById in models/User.js:

userSchema.statics.deleteByUserById = async function (id) { try { const result = await this.remove({ _id: id }); return result; } catch (error) { throw error; } }

We pass in the id here as a parameter and then use the mongoose method called this.remove to delete a record item from a specific collection. In this case, it's the users collection.

Let's start up our server:

npm start; 

Go to postman and create a new DELETE route:

With this we'll conclude our USER API section.

Next we will cover how to authenticate routes with an authentication token. This is the last thing I want to touch on before moving on to the chat section – because all of the chat APIs will be authenticated.

What are middlewares in ExpressJS?

How can we write them? By adding JWT middleware in your application:

And here's the GitHub link to the entire source code of this video [Chapter 0].

And again, all the relevant info can be found in the READ.ME.

Coming back to our code base, let's create a JWT middleware to authenticate our routes. Go to middlewares/jwt.js and add the following:

import jwt from 'jsonwebtoken'; // models import UserModel from '../models/User.js'; const SECRET_KEY = 'some-secret-key'; export const encode = async (req, res, next) => { try { const { userId } = req.params; const user = await UserModel.getUserById(userId); const payload = { userId: user._id, userType: user.type, }; const authToken = jwt.sign(payload, SECRET_KEY); console.log('Auth', authToken); req.authToken = authToken; next(); } catch (error) { return res.status(400).json({ success: false, message: error.error }); } } export const decode = (req, res, next) => { if (!req.headers['authorization']) { return res.status(400).json({ success: false, message: 'No access token provided' }); } const accessToken = req.headers.authorization.split(' ')[1]; try { const decoded = jwt.verify(accessToken, SECRET_KEY); req.userId = decoded.userId; req.userType = decoded.type; return next(); } catch (error) { return res.status(401).json({ success: false, message: error.message }); } }

Let's discuss the encode method first:

export const encode = async (req, res, next) => { try { const { userId } = req.params; const user = await UserModel.getUserById(userId); const payload = { userId: user._id, userType: user.type, }; const authToken = jwt.sign(payload, SECRET_KEY); console.log('Auth', authToken); req.authToken = authToken; next(); } catch (error) { return res.status(400).json({ success: false, message: error.error }); } }

Let's go through it step by step.

We get the userId from our req.params. If you remember from the video earlier, req.params is the /: defined in our routes section.

Next we use the const user = await UserModel.getUserById(userId); method we just created recently to get user information. If it exists, that is – otherwise this line will throw an error and it will directly go to the catch block where we will return the user with a 400 response and and an error message.

But if we get a response from the getUserById method we then make a payload:

const payload = { userId: user._id, userType: user.type, };

Next we sign that payload in JWT using the following:

const authToken = jwt.sign(payload, SECRET_KEY);

Once we have the JWT signed we then do this:

req.authToken = authToken; next();

Set it to our req.authToken and then forward this information as next().

Next let's talk about the decode method:

export const decode = (req, res, next) => { if (!req.headers['authorization']) { return res.status(400).json({ success: false, message: 'No access token provided' }); } const accessToken = req.headers.authorization.split(' ')[1]; try { const decoded = jwt.verify(accessToken, SECRET_KEY); req.userId = decoded.userId; req.userType = decoded.type; return next(); } catch (error) { return res.status(401).json({ success: false, message: error.message }); } }

Let's break this down:

if (!req.headers['authorization']) { return res.status(400).json({ success: false, message: 'No access token provided' }); }

First we check if the authorization header is present or not. If not we simply return an error message to user.

Then we do this:

const accessToken = req.headers.authorization.split(' ')[1]; 

It's being split(' ') by space and then we are getting the second index of the array by accessing its [1] index because the convention is authorization: Bearer . Want to read more on this? Check out this nice thread on quora.

Then we try to decode our token:

try { const decoded = jwt.verify(accessToken, SECRET_KEY); req.userId = decoded.userId; req.userType = decoded.type; return next(); } catch (error) { return res.status(401).json({ success: false, message: error.message }); }

If this is not successful jwt.verify(accessToken, SECRET_KEY) will simply throw an error and our code will go in the catch block immediately. If it is successful, then we can decode it. We get userId and type from the token and save it as req.userId, req.userType and simply hit next().

Now, moving forward, every route that goes through this decode middleware will have the current user's id & it's type.

This was it for the middleware section. Let's create a login route so that we can ask a user for their information and give a token in return (because moving forward they'll need a token to access the rest of chat APIs).

Creating a login route [POST request]

Go to your routes/index.js file and paste the following content:

import express from 'express'; // middlewares import { encode } from '../middlewares/jwt.js'; const router = express.Router(); router .post('/login/:userId', encode, (req, res, next) => { return res .status(200) .json({ success: true, authorization: req.authToken, }); }); export default router; 

So all we are doing is adding the encode middleware to our //localhost:3000/login/: [POST] route. If everything goes smoothly the user will get an authorization token.

Note: I am not adding a login/signup flow, but I still wanted to touch on JWT/middleware in this tutorial.

Usually authentication is done in a similar way. The only addition here is that the user doesn't provide their ID. They provide their username, password (which we verify in the database), and if everything checks out we give them an authorization token.

If you got stuck anywhere up to this point, just write to me at twitter.com/adeelibr, so that way I can improve the content. You can also write to me if you would like to learn something else.

As a reminder, the entire source code is available here. You don't have to code along with this tutorial, but if you do the concepts will stick better.

Let's just check our /login route now.

Start your server:

npm start; 

Let's run postman. Create a new POST request //localhost:3000/login/:

With this we are done with our login flow as well.

This was a lot. But now we can focus only on our chat routes.

Create a web socket class

This web socket class will handle events when a user disconnects, joins a chat room, or wants to mute a chat room.

So let's create a web-socket class that will manage sockets for us. Create a new folder called utils. Inside that folder create a file called WebSockets.js and add the following content:

class WebSockets { users = []; connection(client) { // event fired when the chat room is disconnected client.on("disconnect", () => { this.users = this.users.filter((user) => user.socketId !== client.id); }); // add identity of user mapped to the socket id client.on("identity", (userId) => { this.users.push({ socketId: client.id, userId: userId, }); }); // subscribe person to chat & other user as well client.on("subscribe", (room, otherUserId = "") => { this.subscribeOtherUser(room, otherUserId); client.join(room); }); // mute a chat room client.on("unsubscribe", (room) => { client.leave(room); }); } subscribeOtherUser(room, otherUserId) { const userSockets = this.users.filter( (user) => user.userId === otherUserId ); userSockets.map((userInfo) => { const socketConn = global.io.sockets.connected(userInfo.socketId); if (socketConn) { socketConn.join(room); } }); } } export default new WebSockets(); 

The WebSockets class has three major things here:

 • users array
 • connection method
 • subscribing members of a chat room to it. subscribeOtherUser

Let's break this down.

We have a class:

class WebSockets { } export default new WebSocket();

We create a class and export an instance of that class.

Inside the class we have an empty users array. This array will hold a list of all the active users that are online using our application.

Next we have a connection method, the core of this class:

connection(client) { // event fired when the chat room is disconnected client.on("disconnect", () => { this.users = this.users.filter((user) => user.socketId !== client.id); }); // add identity of user mapped to the socket id client.on("identity", (userId) => { this.users.push({ socketId: client.id, userId: userId, }); }); // subscribe person to chat & other user as well client.on("subscribe", (room, otherUserId = "") => { this.subscribeOtherUser(room, otherUserId); client.join(room); }); // mute a chat room client.on("unsubscribe", (room) => { client.leave(room); }); }

The connection method takes in a parameter called client (client here will be our server instance, I will talk more about this in a bit).

We take the param client and add some event to it

 • client.on('disconnect') // when a user connection is lost this method will be called
 • client.on('identity') // when user logs in from the front end they will make a connection with our server by giving their identity
 • client.on('subscribe') // when a user joins a chat room this method is called
 • client.on('unsubscribe') // when a user leaves or wants to mute a chat room

Let's talk about disconnect:

client.on("disconnect", () => { this.users = this.users.filter((user) => user.socketId !== client.id); });

As soon as the connection is disconnected, we run a filter on users array. Where we find user.id === client.id we remove it from our sockets array. ( client here is coming from the function param.)

Let's talk about identity:

client.on("identity", (userId) => { this.users.push({ socketId: client.id, userId: userId, }); });

When a user logs in through he front end application web/android/ios they will make a socket connection with our backend app and call this identity method. They'll also send their own user id.

We will take that user id and the client id (the user's own unique socket id that socket.io creates when they make a connection with our BE).

Next we have unsubscribe:

client.on("unsubscribe", (room) => { client.leave(room); });

The user passes in the room id and we just tell client.leave() to remove the current user calling this method from a particular chat room.

Next we have subscribe:

client.on("subscribe", (room, otherUserId = "") => { this.subscribeOtherUser(room, otherUserId); client.join(room); });

When a user joins a chat room, they will tell us about the room they want to join along with the other person who is part of that chat room.

Note: We will see later that when we initiate a chat room we get all the users associated with that room in the API response.

In my opinion: Another thing we could have done here was when the user sends in the room number, we can make a DB query to see all the members of the chat room and make them join if they are online at the moment (that is, in our users list).

The subscribeOtherUser method is defined like this:

subscribeOtherUser(room, otherUserId) { const userSockets = this.users.filter( (user) => user.userId === otherUserId ); userSockets.map((userInfo) => { const socketConn = global.io.sockets.connected(userInfo.socketId); if (socketConn) { socketConn.join(room); } }); }

We pass in  room and otherUserId as params to this function.

Using the otherUserId we filter on our this.users array and all the results that match are stored in userSockets array.

You might be thinking – how can one user have multiple presences in the user array? Well, think of a scenario where the same user is logged in from both their web application and mobile phone. It will create multiple socket connections for the same user.

Next we map on userSockets. For each item in this array we pass it into this method:  const socketConn = global.io.sockets.connected(userInfo.socketId)

I will talk more about this global.io.sockets.connected in a bit. But what this initially does is it takes in userInfo.socketId and if it exists in our socket connection, it will return the connection, otherwise null.

Next we simply see if socketConn is available. If so, we take that socketConn and make this connection join the room passed in the function:

if (socketConn) { socketConn.join(room); }

And this is it for our WebSockets class.

Let's import this file in our server/index.js file:

import socketio from "socket.io"; // mongo connection import "./config/mongo.js"; // socket configuration import WebSockets from "./utils/WebSockets.js";

So just import socket.io and import WebSockets somewhere at the top.

Next where we are creating our server add the content below this:

/** Create HTTP server. */ const server = http.createServer(app); /** Create socket connection */ global.io = socketio.listen(server); global.io.on('connection', WebSockets.connection)

The server was created and we do two things:

 • assign global.io to socketio.listen(server) (As soon as a port starts listening on the server, sockets starts listening for events happening on that port as well.)
 • then we assign global.io.on('connection', WebSockets.connection) method. Every time someone from the front end makes a socket connection, the connection method will be called which will invoke our Websockets class and inside that class the connection method.

global.io is equivalent to windows object in browser. But since we don't have windows in NodeJS we use global.io. Whatever we put in global.io is available in the entire application.

This is the same global.io we used in the WebSockets class inside the subscribeOtherUser method.

If you got lost here is the entire source code of this chat application. Also free to drop me a message with your feedback and I will try to improve the content of this tutorial.

Discussing chat room & chat message database model

Before starting off with Chat, I think it is really important to discuss the database model on which we will create our chat application. Have a look at the below video:

Now that you have a clear idea about what our chat structure will be like, let's start off by making our chat room model.

Go inside your models folder and create the following ChatRoom.js. Add the following content to it:

import mongoose from "mongoose"; import { v4 as uuidv4 } from "uuid"; export const CHAT_ROOM_TYPES = { CONSUMER_TO_CONSUMER: "consumer-to-consumer", CONSUMER_TO_SUPPORT: "consumer-to-support", }; const chatRoomSchema = new mongoose.Schema( { _id: { type: String, default: () => uuidv4().replace(/\-/g, ""), }, userIds: Array, type: String, chatInitiator: String, }, { timestamps: true, collection: "chatrooms", } ); chatRoomSchema.statics.initiateChat = async function ( userIds, type, chatInitiator ) { try { const availableRoom = await this.findOne({ userIds: { $size: userIds.length, $all: [...userIds], }, type, }); if (availableRoom) { return { isNew: false, message: 'retrieving an old chat room', chatRoomId: availableRoom._doc._id, type: availableRoom._doc.type, }; } const newRoom = await this.create({ userIds, type, chatInitiator }); return { isNew: true, message: 'creating a new chatroom', chatRoomId: newRoom._doc._id, type: newRoom._doc.type, }; } catch (error) { console.log('error on start chat method', error); throw error; } } export default mongoose.model("ChatRoom", chatRoomSchema);

We have three things going on here:

 • We have a const for CHAT_ROOM_TYPES which has only two types
 • We define our ChatRoom schema
 • We add a static method to initiate chat

Chat related APIs

Initiate a chat between users (/room/initiate [POST request])

Let's discuss our static method defined in models/ChatRoom.js called initiateChat:

chatRoomSchema.statics.initiateChat = async function (userIds, type, chatInitiator) { try { const availableRoom = await this.findOne({ userIds: { $size: userIds.length, $all: [...userIds], }, type, }); if (availableRoom) { return { isNew: false, message: 'retrieving an old chat room', chatRoomId: availableRoom._doc._id, type: availableRoom._doc.type, }; } const newRoom = await this.create({ userIds, type, chatInitiator }); return { isNew: true, message: 'creating a new chatroom', chatRoomId: newRoom._doc._id, type: newRoom._doc.type, }; } catch (error) { console.log('error on start chat method', error); throw error; } }

This function takes in three parameters:

 • userIds (array of users)
 • type (type of chatroom)
 • chatInitiator (the user who created the chat room)

Next we are doing two things here: either returning an existing chatroom document or creating a new one.

Let's break this one down:

const availableRoom = await this.findOne({ userIds: { $size: userIds.length, $all: [...userIds], }, type, }); if (availableRoom) { return { isNew: false, message: 'retrieving an old chat room', chatRoomId: availableRoom._doc._id, type: availableRoom._doc.type, }; }

First using the this.findOne() API in mongoose, we find all the chatrooms where the following criteria is met:

userIds: { $size: userIds.length, $all: [...userIds] }, type: type,

You can read more on the $size operator here, and more on the $all operator here.

We're checking to find a chatroom document where an item exists in our chatrooms collection where

 1. the userIds are the same as the one we are passing to this function (irrespective of the user ids order), and
 2. the length of the userIds is the same as that my userIds.length that we are passing through the function.

Also we're checking that the chat room type should be the same.

If something like this is found, we simply return the existing chatroom.

Otherwise we create a new chat room and return it by doing this:

const newRoom = await this.create({ userIds, type, chatInitiator }); return { isNew: true, message: 'creating a new chatroom', chatRoomId: newRoom._doc._id, type: newRoom._doc.type, };

Create a new room and return the response.

We also have an isNew key where, if it's retrieving an old chatroom, we set it to false otherwise true.

Next for your route created in routes/chatRoom.js called post('/initiate', chatRoom.initiate) go to its appropriate controller in controllers/chatRoom.js and add the following in the initiate method:

initiate: async (req, res) => { try { const validation = makeValidation(types => ({ payload: req.body, checks: { userIds: { type: types.array, options: { unique: true, empty: false, stringOnly: true } }, type: { type: types.enum, options: { enum: CHAT_ROOM_TYPES } }, } })); if (!validation.success) return res.status(400).json({ ...validation }); const { userIds, type } = req.body; const { userId: chatInitiator } = req; const allUserIds = [...userIds, chatInitiator]; const chatRoom = await ChatRoomModel.initiateChat(allUserIds, type, chatInitiator); return res.status(200).json({ success: true, chatRoom }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) } },

We are using the make-validation library here to validate the user's request. For the initiate API, we expect the user to send an array of users and also define the type of the chat-room that is being created.

Once the validation passes, then:

const { userIds, type } = req.body; const { userId: chatInitiator } = req; const allUserIds = [...userIds, chatInitiator]; const chatRoom = await ChatRoomModel.initiateChat(allUserIds, type, chatInitiator); return res.status(200).json({ success: true, chatRoom });

One thing to notice here is userIds, type is coming from req.body while userId that is being aliased as chatInitiatorId is coming from req thanks to our decode middleware.

If you remember, we attached app.use("/room", decode, chatRoomRouter); in our server/index.js file. This means this route /room/initiate is authenticated. So const { userId: chatInitiator } = req; is the id of the current user logged in.

We simply call our initiateChat method from ChatRoomModel and pass it allUserIds, type, chatInitiator. Whatever result comes we simply pass it to the user.

Let's run this and see if it works (here is a video of me doing it):

Create a message in chat room (/:roomId/message) [POST request]

Let's create a message for the chat room we just created with pikachu.

But before we create a message we need to create a model for our chatmessages. So let's do that first. In your models folder create a new file called ChatMessage.js and add the following content to it:

import mongoose from "mongoose"; import { v4 as uuidv4 } from "uuid"; const MESSAGE_TYPES = { TYPE_TEXT: "text", }; const readByRecipientSchema = new mongoose.Schema( { _id: false, readByUserId: String, readAt: { type: Date, default: Date.now(), }, }, { timestamps: false, } ); const chatMessageSchema = new mongoose.Schema( { _id: { type: String, default: () => uuidv4().replace(/\-/g, ""), }, chatRoomId: String, message: mongoose.Schema.Types.Mixed, type: { type: String, default: () => MESSAGE_TYPES.TYPE_TEXT, }, postedByUser: String, readByRecipients: [readByRecipientSchema], }, { timestamps: true, collection: "chatmessages", } ); chatMessageSchema.statics.createPostInChatRoom = async function (chatRoomId, message, postedByUser) { try { const post = await this.create({ chatRoomId, message, postedByUser, readByRecipients: { readByUserId: postedByUser } }); const aggregate = await this.aggregate([ // get post where _id = post._id { $match: { _id: post._id } }, // do a join on another table called users, and // get me a user whose _id = postedByUser { $lookup: { from: 'users', localField: 'postedByUser', foreignField: '_id', as: 'postedByUser', } }, { $unwind: '$postedByUser' }, // do a join on another table called chatrooms, and // get me a chatroom whose _id = chatRoomId { $lookup: { from: 'chatrooms', localField: 'chatRoomId', foreignField: '_id', as: 'chatRoomInfo', } }, { $unwind: '$chatRoomInfo' }, { $unwind: '$chatRoomInfo.userIds' }, // do a join on another table called users, and // get me a user whose _id = userIds { $lookup: { from: 'users', localField: 'chatRoomInfo.userIds', foreignField: '_id', as: 'chatRoomInfo.userProfile', } }, { $unwind: '$chatRoomInfo.userProfile' }, // group data { $group: { _id: '$chatRoomInfo._id', postId: { $last: '$_id' }, chatRoomId: { $last: '$chatRoomInfo._id' }, message: { $last: '$message' }, type: { $last: '$type' }, postedByUser: { $last: '$postedByUser' }, readByRecipients: { $last: '$readByRecipients' }, chatRoomInfo: { $addToSet: '$chatRoomInfo.userProfile' }, createdAt: { $last: '$createdAt' }, updatedAt: { $last: '$updatedAt' }, } } ]); return aggregate[0]; } catch (error) { throw error; } } export default mongoose.model("ChatMessage", chatMessageSchema);

There are a couple of things happening here:

 • We have a MESSAGE_TYPES object which has only one type called text
 • We are defining our schema for chatmessage and readByRecipient
 • Then we are writing our static method for createPostInChatRoom

I know this is a lot of content, but just bear with me. Let's just write the controller for the route that creates this message.

For the route defined in our routes/chatRoom.js API called .post('/:roomId/message', chatRoom.postMessage) let's go to its controller in controllers/chatRoom.js and define it:

postMessage: async (req, res) => { try { const { roomId } = req.params; const validation = makeValidation(types => ({ payload: req.body, checks: { messageText: { type: types.string }, } })); if (!validation.success) return res.status(400).json({ ...validation }); const messagePayload = { messageText: req.body.messageText, }; const currentLoggedUser = req.userId; const post = await ChatMessageModel.createPostInChatRoom(roomId, messagePayload, currentLoggedUser); global.io.sockets.in(roomId).emit('new message', { message: post }); return res.status(200).json({ success: true, post }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error: error }) } },

Cool, let's discuss what we are doing here:

Operators discussed in this video are:

 • $match
 • $last
 • $addToSet
 • $lookup
 • $unwind
 • $group

See conversation for a chat room by it's id [Get request]

Now that we have

 • Created a chat room
 • Are able to add messages in that chat room

Let's see the entire conversation for that chat as well (with pagination).

For your route .get('/:roomId', chatRoom.getConversationByRoomId) in routes/chatRoom.js open its controller in the file controllers/chatRoom.js and add the following content to the chat room:

getConversationByRoomId: async (req, res) => { try { const { roomId } = req.params; const room = await ChatRoomModel.getChatRoomByRoomId(roomId) if (!room) { return res.status(400).json({ success: false, message: 'No room exists for this id', }) } const users = await UserModel.getUserByIds(room.userIds); const options = 0, limit: parseInt(req.query.limit) ; const conversation = await ChatMessageModel.getConversationByRoomId(roomId, options); return res.status(200).json({ success: true, conversation, users, }); } catch (error) { return res.status(500).json({ success: false, error }); } },

Next let's create a new static method in our ChatRoomModel file called getChatRoomByRoomId in models/ChatRoom.js:

chatRoomSchema.statics.getChatRoomByRoomId = async function (roomId) { try { const room = await this.findOne({ _id: roomId }); return room; } catch (error) { throw error; } } 

Very straightforward – we are getting the room by roomId here.

Next in our UserModel, create a static method called getUserByIds in the file models/User.js:

userSchema.statics.getUserByIds = async function (ids) { try { const users = await this.find({ _id: { $in: ids } }); return users; } catch (error) { throw error; } }

The operator used here is $in – I'll talk about this in a bit.

And then at last, go to your ChatMessage model in models/ChatMessage.js and write a new static method called getConversationByRoomId:

chatMessageSchema.statics.getConversationByRoomId = async function (chatRoomId, options = {}) { try { return this.aggregate([ { $match: { chatRoomId } }, { $sort: { createdAt: -1 } }, // do a join on another table called users, and // get me a user whose _id = postedByUser { $lookup: { from: 'users', localField: 'postedByUser', foreignField: '_id', as: 'postedByUser', } }, { $unwind: "$postedByUser" }, // apply pagination { $skip: options.page * options.limit }, { $limit: options.limit }, { $sort: { createdAt: 1 } }, ]); } catch (error) { throw error; } }

Let's discuss all that we have done so far:

All the source code is available here.

Mark an entire conversation as read (feature similar to WhatsApp)

Once the other person is logged in and they view a conversation for a room id, we need to mark that conversation as read from their side.

To do this, in your routes/chatRoom.js for the route

put('/:roomId/mark-read', chatRoom.markConversationReadByRoomId)

go to its appropriate controller in controllers/chatRoom.js and add the following content in the markConversationReadByRoomId controller.

markConversationReadByRoomId: async (req, res) => { try { const { roomId } = req.params; const room = await ChatRoomModel.getChatRoomByRoomId(roomId) if (!room) { return res.status(400).json({ success: false, message: 'No room exists for this id', }) } const currentLoggedUser = req.userId; const result = await ChatMessageModel.markMessageRead(roomId, currentLoggedUser); return res.status(200).json({ success: true, data: result }); } catch (error) { console.log(error); return res.status(500).json({ success: false, error }); } },

All we are doing here is first checking if the room exists or not. If it does, we proceed further. We take in the req.user.id as currentLoggedUser and pass it to the following function:

ChatMessageModel.markMessageRead(roomId, currentLoggedUser);

Which in our ChatMessage model is defined like this:

chatMessageSchema.statics.markMessageRead = async function (chatRoomId, currentUserOnlineId) { try { return this.updateMany( { chatRoomId, 'readByRecipients.readByUserId': { $ne: currentUserOnlineId } }, { $addToSet: { readByRecipients: { readByUserId: currentUserOnlineId } } }, { multi: true } ); } catch (error) { throw error; } }

A possible use case is that the user might not have read the last 15 messages once they open up a specific room conversation. They should all be marked as read. So we're using the this.updateMany function by mongoose.

The query itself is defined in 2 steps:

 • Find
 • Update

And there can be multiple statements be updated.

To find a section, do this:

{ chatRoomId, 'readByRecipients.readByUserId': { $ne: currentUserOnlineId } },

This says I want to find all the message posts in the chatmessages collection where chatRoomId matches and readByRecipients array does not. The userId that I am passing to this function is currentUserOnlineId.

Once it has all those documents where the criteria matches, it's then time to update them:

{ $addToSet: { readByRecipients: { readByUserId: currentUserOnlineId } } },

$addToSet will just push a new entry to the readByRecipients array. This is like Array.push but for mongo.

Next we want to tell mongoose to not just update the first record it finds, but also to update all the records where the condition matches. So doing this:

{ multi: true }

And that is all – we return the data as is.

Let's run this API.

Start up the server:

npm start;

Open your postman and create a new PUT request to test this route ocalhost:3000/room//mark-read:

Bonus Section

 • How to delete a chat room and all its related messages
 • How to delete a message by its message id

And we are done! Wow that was a lot of learning today.

You can find the source code of this tutorial here.

Reach out to me on twitter with your feedback – I would love to hear if you have any suggestions for improvements: twitter.com/adeelibr

If you liked to this article, please do give the github repository a star and subscribe to my youtube channel.