Тестване на потребителския опит: Качествено тестване

Какво е качествено тестване?

Качественото тестване - което може да бъде под формата на интервюта или други директно наблюдавани тестове за използваемост - има тенденция да бъде изследователско и с цел постигане на по-задълбочено разбиране на опита на потребителя. Може да бъде лично или чрез инструменти за видеоконферентна връзка като Skype или Google Hangouts.

Качественото тестване има за цел да събере информация за ежедневния опит и мотивация на потребител или група, за да види как тези подробности могат да повлияят на използването им на продукта или инструмента.

Резултати

Когато се използват качествени изследователски методи, е важно изследователят да признае, че те могат да окажат влияние върху резултатите от изследването. Тъй като се изследва човешкият опит вместо твърди данни (брой кликвания, тенденции за местоположение на влизане и т.н.), е трудно да останете напълно обективни по време на тестване или при оценяване на резултатите.

Резултатите също не е задължително да бъдат възпроизводими. Това е така, защото факторите, които влияят върху опита на потребителя, са различни и могат да се променят от ден на ден.

Тези фактори могат да приемат формата на потребител, който е по-стресиран един ден от друг поради нови събития в живота си или има повече отговорности през този ден, потребители, които имат напълно различен жизнен опит един от друг, лошо време, засягащо настроението на потребителя, и всичко друго което засяга личния или емоционалния живот на човека.

Резултатите от качествено тестване обикновено се показват като теми или категории вместо числа.

Пример

Ето един чудесен пример от The Interaction Design Foundation за разликата между количествените изследвания и качествените изследвания:

За да илюстрираме разликата, да предположим, че искате да изучите упражненията на потребителска група. Можете да изберете да ги изучавате, като използвате количествени или качествени изследователски методи.

Ако използвате количествен метод , можете да създадете онлайн проучване и да го разпространите сред голям брой участници. Участниците трябва да отговорят на предварително зададени въпроси относно техните навици за упражнения, като например „Колко часа на седмица тренирате?“

Ако си вършите работата прилежно, отговорите на анкетата могат да бъдат обобщени числено, без пристрастия от вашето собствено мнение или личен опит с упражненията.

Ако използвате качествен метод , можете да изберете да правите интервюта с ограничен брой участници, където разговаряте с участниците за това кога, къде и как се упражняват.

Тъй като интервюто е подобно на разговор, вашите резултати ще зависят от това как задавате последващи въпроси към отговорите на участниците - и как ще го направите, донякъде ще зависи от вашата личност и вашия собствен опит с упражненията. По същия начин резултатите от интервюто също до известна степен зависят от субективна интерпретация на това, което участникът ви е казал.

Методи за тестване

От „12 UX изследователски техники (количествени и качествени)” от Кевин Далви:

Интервюта

Обикновено обхваща три вида интервюта:

  1. насочени интервюта, където изследователят задава конкретни въпроси на потребителите и се опитва да сравнява отговорите с други потребители
  2. ненасочени интервюта, при които изследователят се опитва да проведе по-обща дискусия с потребителя (ите)
  3. етнографски интервюта, при които изследователят наблюдава потребителите в собствената им среда, за да разбере как подхождат към определени аспекти, изпълняват определени задачи.

Проучвания и въпросници

Бърз начин за събиране на информация от голям брой потребители, но очевидното им ограничение е липсата на каквото и да е взаимодействие между изследователя и потребителите.

Тестове за използваемост

Включва искане от потребител (и) да използват приложението / продукта за постигане на определени цели. Има три варианта на такива тестове:

  1. модерирано тестване - където потребителите се въвеждат в лабораторията и им се дават специфични задачи или тестове за изпълнение.
  2. немодерирано тестване - където потребителите попълват теста свое време, обикновено дистанционно.
  3. партизанско тестване - по-непринудена форма на тестване, при която случайни потребители в социално или обществено местоположение са помолени да използват приложението / продукта и да предоставят неформална обратна връзка.

Сортиране на карти

Основната цел на теста за сортиране на карти е да се разбере как потребителите възприемат връзките и йерархията между различно съдържание, категории и друга информация. Това обикновено се използва за генериране на подходяща информационна архитектура или карти на сайта.

Дървесни тестове

Подобно на сортирането на карти, основната цел е да се провери дали продуктът / приложението има подходящото ниво на информационна йерархия, която се проектира в продукта.

A / B тестове

Фокусира се върху предоставянето на потребителя на две или повече опции и документиране на предпочитанията на потребителя сред опциите. Има и усъвършенствани или фокусирани A / B тестове за специфичен аспект на продукта, като елементи на дизайна, информационна йерархия, навигация и др.

Развитие на Персона

Това по същество е представяне на група потребители, които показват много сходен модел по отношение на поведението при използване на приложението, независимо от възраст, пол, местоположение, образование и професия.

Източници

  1. Мортенсен, Дит. „Най-добри практики за качествено проучване на потребителите.“ Фондация за дизайн на взаимодействието. Януари, 2018 г. Достъп: 13 февруари 2018 г.