Как да заредите данни в React с redux-thunk, redux-saga, suspense & hooks

Въведение

React е JavaScript библиотека за изграждане на потребителски интерфейси. Много често използването на React означава използване на React с Redux. Redux е друга JavaScript библиотека за управление на глобално състояние. За съжаление, дори с тези две библиотеки няма нито един ясен начин за справяне с асинхронни обаждания към API (бекенд) или други странични ефекти.

В тази статия се опитвам да сравня различни подходи за решаване на този проблем. Нека първо дефинираме проблема.

Компонент X е един от многото компоненти на уебсайта (или е възможно и мобилно приложение или приложение за настолни компютри). X запитва и показва някои данни, заредени от API. X може да бъде страница или само част от страницата. Важното е, че X е отделен компонент, който трябва да бъде свободно свързан с останалата част от системата (доколкото е възможно). X трябва да показва индикатор за зареждане, докато данните се извличат и грешка, ако повикването е неуспешно.

Тази статия предполага, че вече имате известен опит със създаването на приложения React / Redux.

Тази статия ще покаже 4 начина за решаване на този проблем и ще сравни плюсовете и минусите на всеки един. Това не е подробно ръководство за това как да използвате thunk, saga, suspence или hooks .

Кодът на тези примери е достъпен на GitHub.

Първоначалната настройка

Макет сървър

За целите на тестването ще използваме json-сървър. Това е невероятен проект, който ви позволява много бързо да създавате фалшиви REST API. За нашия пример изглежда така.

const jsonServer = require('json-server');const server = jsonServer.create();const router = jsonServer.router('db.json');const middleware = jsonServer.defaults();
server.use((req, res, next) => { setTimeout(() => next(), 2000);});server.use(middleware);server.use(router);server.listen(4000, () => { console.log(`JSON Server is running...`);});

Нашият файл db.json съдържа тестови данни във формат json.

{ "users": [ { "id": 1, "firstName": "John", "lastName": "Doe", "active": true, "posts": 10, "messages": 50 }, ... { "id": 8, "firstName": "Clay", "lastName": "Chung", "active": true, "posts": 8, "messages": 5 } ]}

След стартиране на сървъра, обаждане до // localhost: 4000 / users връща списъка с потребителите с имитация на забавяне - около 2 секунди.

Извикване на проект и API

Сега сме готови да започнем да кодираме. Предполагам, че вече имате проект на React, създаден с помощта на create-response-app с конфигуриран и готов за използване Redux.

Ако имате някакви затруднения с него, можете да проверите това и това.

Следващата стъпка е да създадете функция за извикване на API ( api.js ):

const API_BASE_ADDRESS = '//localhost:4000';
export default class Api { static getUsers() { const uri = API_BASE_ADDRESS + "/users";
 return fetch(uri, { method: 'GET' }); }}

Redux-thunk

Redux-thunk е препоръчителен междинен софтуер за основната логика на страничните ефекти на Redux, като проста асинхронна логика (като заявка към API). Redux-thunk сам по себе си не прави много. Това са само 14 !!! редове на кода. Просто добавя малко „синтаксисна захар“ и нищо повече.

Схемата по-долу помага да разберем какво ще правим.

Всеки път, когато се извърши действие, редукторът променя съответно състоянието си. Компонентът преобразува състоянието в свойства и използва тези свойства в метода revder () , за да разбере какво трябва да види потребителят: индикатор за зареждане, данни или съобщение за грешка.

За да работи, трябва да направим 5 неща.

1. Инсталирайте тунк

npm install redux-thunk

2. Добавете thunk middleware при конфигуриране на store (configureStore.js)

import { applyMiddleware, compose, createStore } from 'redux';import thunk from 'redux-thunk';import rootReducer from './appReducers';
export function configureStore(initialState) 

В редове 12–13 конфигурираме и redux devtools. Малко по-късно ще ви помогне да покажете един от проблемите с това решение.

3. Създаване на действия (redux-thunk / actions.js)

import Api from "../api"
export const LOAD_USERS_LOADING = 'REDUX_THUNK_LOAD_USERS_LOADING';export const LOAD_USERS_SUCCESS = 'REDUX_THUNK_LOAD_USERS_SUCCESS';export const LOAD_USERS_ERROR = 'REDUX_THUNK_LOAD_USERS_ERROR';
export const loadUsers = () => dispatch => { dispatch({ type: LOAD_USERS_LOADING });
 Api.getUsers() .then(response => response.json()) .then( data => dispatch({ type: LOAD_USERS_SUCCESS, data }), error => dispatch() )};

Също така се препоръчва създателите на вашите действия да бъдат разделени (добавя допълнително кодиране), но за този прост случай мисля, че е приемливо да създавате действия „в движение“.

4. Създайте редуктор (redux-thunk / reducer.js)

import {LOAD_USERS_ERROR, LOAD_USERS_LOADING, LOAD_USERS_SUCCESS} from "./actions";
const initialState = { data: [], loading: false, error: ''};
export default function reduxThunkReducer(state = initialState, action) { switch (action.type) { case LOAD_USERS_LOADING: { return { ...state, loading: true, error:'' }; } case LOAD_USERS_SUCCESS: { return { ...state, data: action.data, loading: false } } case LOAD_USERS_ERROR: { return { ...state, loading: false, error: action.error }; } default: { return state; } }}

5. Създайте компонент, свързан към redux (redux-thunk / UsersWithReduxThunk.js)

import * as React from 'react';import { connect } from 'react-redux';import {loadUsers} from "./actions";
class UsersWithReduxThunk extends React.Component { componentDidMount() { this.props.loadUsers(); };
 render() { if (this.props.loading) { return 
Loading }
 if (this.props.error) { return 
ERROR: {this.props.error} }
 return ( {this.props.data.map(u =><;td>{u.posts} )} 
First Name Last Name;Active?Posts Messages
{u.firstName} {u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'}{u.messages}
); }}
const mapStateToProps = state => ({ data: state.reduxThunk.data, loading: state.reduxThunk.loading, error: state.reduxThunk.error,});
const mapDispatchToProps = { loadUsers};
export default connect( mapStateToProps, mapDispatchToProps)(UsersWithReduxThunk);

Опитах се да направя компонента възможно най-опростен. Разбирам, че изглежда ужасно :)

Индикатор за зареждане

Данни

Грешка

Ето го: 3 файла, 109 ред код (13 (действия) + 36 (редуктор) + 60 (компонент)).

Професионалисти:

 • „Препоръчителен“ подход за приложения за реакция / редукция.
 • Без допълнителни зависимости. Почти, thunk е малък :)
 • Няма нужда да научавате нови неща.

Минуси:

 • Много код на различни места
 • After navigation to another page, old data is still in the global state (see picture below). This data is outdated and useless information that consumes memory.
 • In case of complex scenarios (multiple conditional calls in one action, etc.) code isn’t very readable

Redux-saga

Redux-saga is a redux middleware library designed to make handling side effects easy and readable. It leverages ES6 Generators which allows us to write asynchronous code that looks synchronous. Also, this solution is easy to test.

From a high level perspective, this solution works the same as thunk. The flowchart from the thunk example is still applicable.

To make it work we need to do 6 things.

1. Install saga

npm install redux-saga

2. Add saga middleware and add all sagas (configureStore.js)

import { applyMiddleware, compose, createStore } from 'redux';import createSagaMiddleware from 'redux-saga';import rootReducer from './appReducers';import usersSaga from "../redux-saga/sagas";
const sagaMiddleware = createSagaMiddleware();
export function configureStore(initialState) 

Sagas from line 4 will be added in step 4.

3. Create action (redux-saga/actions.js)

export const LOAD_USERS_LOADING = 'REDUX_SAGA_LOAD_USERS_LOADING';export const LOAD_USERS_SUCCESS = 'REDUX_SAGA_LOAD_USERS_SUCCESS';export const LOAD_USERS_ERROR = 'REDUX_SAGA_LOAD_USERS_ERROR';
export const loadUsers = () => dispatch => { dispatch({ type: LOAD_USERS_LOADING });};

4. Create sagas (redux-saga/sagas.js)

import { put, takeEvery, takeLatest } from 'redux-saga/effects'import {loadUsersSuccess, LOAD_USERS_ERROR, LOAD_USERS_LOADING, LOAD_USERS_SUCCESS} from "./actions";import Api from '../api'
async function fetchAsync(func) { const response = await func();
 if (response.ok) { return await response.json(); }
 throw new Error("Unexpected error!!!");}
function* fetchUser() { try { const users = yield fetchAsync(Api.getUsers);
 yield put({type: LOAD_USERS_SUCCESS, data: users}); } catch (e) { yield put({type: LOAD_USERS_ERROR, error: e.message}); }}
export function* usersSaga() { // Allows concurrent fetches of users yield takeEvery(LOAD_USERS_LOADING, fetchUser);
 // Does not allow concurrent fetches of users // yield takeLatest(LOAD_USERS_LOADING, fetchUser);}
export default usersSaga;

Saga has quite a steep learning curve, so if you’ve never used it and have never read anything about this framework it could be difficult to understand what’s going on here. Briefly, in the userSaga function we configure saga to listen to the LOAD_USERS_LOADING action and trigger the fetchUsersfunction. The fetchUsersfunction calls the API. If the call succeeds, then the LOAD_USER_SUCCESS action is dispatched, otherwise the LOAD_USER_ERROR action is dispatched.

5. Create reducer (redux-saga/reducer.js)

import {LOAD_USERS_ERROR, LOAD_USERS_LOADING, LOAD_USERS_SUCCESS} from "./actions";
const initialState = { data: [], loading: false, error: ''};
export default function reduxSagaReducer(state = initialState, action) { switch (action.type) { case LOAD_USERS_LOADING: { return { ...state, loading: true, error:'' }; } case LOAD_USERS_SUCCESS: { return { ...state, data: action.data, loading: false } } case LOAD_USERS_ERROR: { return { ...state, loading: false, error: action.error }; } default: { return state; } }}

The reducer here is absolutely the same as in the thunk example.

6. Create component connected to redux (redux-saga/UsersWithReduxSaga.js)

import * as React from 'react';import {connect} from 'react-redux';import {loadUsers} from "./actions";
class UsersWithReduxSaga extends React.Component { componentDidMount() { this.props.loadUsers(); };
 render() { if (this.props.loading) { return 
Loading }
 if (this.props.error) { return 
ERROR: {this.props.error} }
 return ( ;  {this.props.data.map(u => )} 
First Name Last Name;Active?Posts Messages
{u.firstName};{u.lastName}{u.active ? 'Yes' : 'No'}{u.posts}{u.messages}
); }}
const mapStateToProps = state => ({ data: state.reduxSaga.data, loading: state.reduxSaga.loading, error: state.reduxSaga.error,});
const mapDispatchToProps = { loadUsers};
export default connect( mapStateToProps, mapDispatchToProps)(UsersWithReduxSaga);

The component is also almost the same here as in the thunk example.

So here we have 4 files, 136 line of code (7(actions) + 36(reducer) + sagas(33) + 60(component)).

Pros:

 • More readable code (async/await)
 • Good for handling complex scenarios (multiple conditional calls in one action, action can have multiple listeners, canceling actions, etc.)
 • Easy to unit test

Cons:

 • A lot of code in different places
 • After navigation to another page, old data is still in the global state. This data is outdated and useless information that consumes memory.
 • Additional dependency
 • A lot of concepts to learn

Suspense

Suspense is a new feature in React 16.6.0. It allows us to defer rendering part of the component until some condition is met (for example data from the API loaded).

To make it work we need to do 4 things (it’s definitely getting better :) ).

1. Create cache (suspense/cache.js)

For the cache, we are going to use a simple-cache-provider which is a basic cache provider for react applications.

import {createCache} from 'simple-cache-provider';
export let cache;
function initCache() { cache = createCache(initCache);}
initCache();

2. Create Error Boundary (suspense/ErrorBoundary.js)

This is an Error Boundary to catch errors thrown by Suspense.

import React from 'react';
export class ErrorBoundary extends React.Component { state = {};
 componentDidCatch(error) { this.setState(); }
 render() { if (this.state.error) { return 
ERROR: this.state.error ; }
 return this.props.children; }}
export default ErrorBoundary;

3. Create Users Table (suspense/UsersTable.js)

For this example, we need to create an additional component which loads and shows data. Here we are creating a resource to get data from the API.

import * as React from 'react';import {createResource} from "simple-cache-provider";import {cache} from "./cache";import Api from "../api";
let UsersResource = createResource(async () => { const response = await Api.getUsers(); const json = await response.json();
 return json;});
class UsersTable extends React.Component { render() { let users = UsersResource.read(cache);
 return ( <;td>{u.posts} )} 
First Name;Last NameActive?PostsMessages
{u.firstName} {u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'}{u.messages}
); }}
export default UsersTable;

4. Create component (suspense/UsersWithSuspense.js)

import * as React from 'react';import UsersTable from "./UsersTable";import ErrorBoundary from "./ErrorBoundary";
class UsersWithSuspense extends React.Component { render() { return (  ); }}
export default UsersWithSuspense;

4 files, 106 line of code (9(cache) + 19(ErrorBoundary) + UsersTable(33) + 45(component)).

3 files, 87 line of code (9(cache) + UsersTable(33) + 45(component)) if we assume that ErrorBoundary is a reusable component.

Pros:

 • No redux needed. This approach can be used without redux. Component is fully independent.
 • No additional dependencies (simple-cache-provider is part of React)
 • Delay of showing Loading indicator by setting dellayMs property
 • Fewer lines of code than in previous examples

Cons:

 • Cache is needed even when we don’t really need caching.
 • Some new concepts need to be learned (which are part of React).

Hooks

At the time of writing this article, hooks have not officially been released yet and available only in the “next” version. Hooks are indisputably one of the most revolutionary upcoming features which can change a lot in the React world very soon. More details about hooks can be found here and here.

To make it work for our example we need to do one(!) thing:

1. Create and use hooks (hooks/UsersWithHooks.js)

Here we are creating 3 hooks (functions) to “hook into” React state.

import React, {useState, useEffect} from 'react';import Api from "../api";
function UsersWithHooks() { const [data, setData] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [error, setError] = useState('');
 useEffect(async () => { try { const response = await Api.getUsers(); const json = await response.json();
 setData(json); } catch (e) 'Unexpected error'); 
 setLoading(false); }, []);
 if (loading) { return 
Loading }
 if (error) { return 
ERROR: {error} }
 return ( ; {data.map(u => ; ; )} 
First NameLast Name Active?PostsMessages
;{u.firstName}{u.lastName} {u.active ? 'Yes' : 'No'} {u.posts}{u.messages}
);}
export default UsersWithHooks;

And that’s it — just 1 file, 56 line of code!!!

Pros:

 • No redux needed. This approach can be used without redux. Component is fully independent.
 • No additional dependencies
 • About 2 times less code than in other solutions

Cons:

 • At first look, the code looks weird and difficult to read and understand. It will take some time to get used to hooks.
 • Some new concepts need to be learned (which are part of React)
 • Not officially released yet

Conclusion

Let’s organize these metrics as a table first.

 • Redux is still a good option to manage global state (if you have it)
 • Each option has pros and cons. Which approach is better depends on the project: its complexity, use cases, team knowledge, when the project is going to production, etc.
 • Saga can help with complex use cases
 • Suspense and Hooks are both worth considering (or at least learning) especially for new projects

That’s it — enjoy and happy coding!