Алгоритми за търсене: Обяснено експоненциално търсене

Експоненциално търсене

Експоненциално търсене, известно още като търсене с пръст, търси елемент в сортиран масив, като прескача 2^iелементи на всяка итерация, където i представлява стойността на променливата за управление на цикъла, и след това проверява дали елементът за търсене присъства между последния скок и текущия скок.

Сложност Най-лошият случай

O (log (N)) Често объркан поради името, алгоритъмът е наречен така, а не поради сложността на времето. Името възниква в резултат на алгоритъма, прескачащ елементи със стъпки, равни на експоненти от 2

Как работи

  1. Прескачайте 2^iелементите на масива в даден момент, търсейки условието Array[2^(i-1)] < valueWanted < Array[2^i]. Ако 2^iе по-голяма от дължината на масива, тогава задайте горната граница на дължината на масива.
  2. Направете двоично търсене между Array[2^(i-1)]иArray[2^i]

Кодът

// C++ program to find an element x in a // sorted array using Exponential search. #include  using namespace std; int binarySearch(int arr[], int, int, int); // Returns position of first ocurrence of // x in array int exponentialSearch(int arr[], int n, int x) { // If x is present at firt location itself if (arr[0] == x) return 0; // Find range for binary search by // repeated doubling int i = 1; while (i < n && arr[i] <= x) i = i*2; // Call binary search for the found range. return binarySearch(arr, i/2, min(i, n), x); } // A recursive binary search function. It returns // location of x in given array arr[l..r] is // present, otherwise -1 int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) { if (r>= l) { int mid = l + (r - l)/2; // If the element is present at the middle // itself if (arr[mid] == x) return mid; // If element is smaller than mid, then it // can only be present n left subarray if (arr[mid] > x) return binarySearch(arr, l, mid-1, x); // Else the element can only be present // in right subarray return binarySearch(arr, mid+1, r, x); } // We reach here when element is not present // in array return -1; } int main(void) { int arr[] = {2, 3, 4, 10, 40}; int n = sizeof(arr)/ sizeof(arr[0]); int x = 10; int result = exponentialSearch(arr, n, x); (result == -1)? printf("Element is not present in array") : printf("Element is present at index %d", result); return 0; }