Как да манипулирам масиви в JavaScript

Важна част от всеки език за програмиране. Повечето пъти трябва да направим няколко операции с масиви, следователно и тази статия.

В тази статия ще ви покажа различни методи за манипулиране на масиви в JavaScript [^^]

Какво представляват масивите в JavaScript?

Преди да продължим, трябва да разберете какво всъщност означават масивите.

В JavaScript масивът е променлива, която се използва за съхраняване на различни типове данни. По принцип той съхранява различни елементи в една кутия и по-късно може да бъде оценен с променливата.

Деклариране на масив:

let myBox = []; // Initial Array declaration in JS

Масивите могат да съдържат множество типове данни

let myBox = ['hello', 1, 2, 3, true, 'hi'];

Масивите могат да бъдат манипулирани чрез използване на няколко действия, известни като методи. Някои от тези методи ни позволяват да добавяме, премахваме, модифицираме и правим много повече към масивите.

Бих ви показал няколко в тази статия, нека се хвърлим :)

NB: Използвах функциите Arrow в този пост, ако не знаете какво означава това, трябва да прочетете тук. Функцията стрелка е функция ES6 .

toString ()

Методът JavaScript toString()преобразува масив в низ, разделен със запетая.

let colors = ['green', 'yellow', 'blue']; console.log(colors.toString()); // green,yellow,blue

присъединяване()

Методът JavaScript join()комбинира всички елементи на масив в низ.

Той е подобен на toString()метода, но тук можете да посочите разделителя вместо запетаята по подразбиране.

let colors = ['green', 'yellow', 'blue']; console.log(colors.join('-')); // green-yellow-blue

конкат

Този метод комбинира два масива заедно или добавя повече елементи към масив и след това връща нов масив.

let firstNumbers = [1, 2, 3]; let secondNumbers = [4, 5, 6]; let merged = firstNumbers.concat(secondNumbers); console.log(merged); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

натиснете ()

Този метод добавя елементи в края на масив и променя оригиналния масив.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.push('safari', 'opera mini'); console.log(browsers); // ["chrome", "firefox", "edge", "safari", "opera mini"]

поп ()

Този метод премахва последния елемент от масив и го връща .

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.pop(); // "edge" console.log(browsers); // ["chrome", "firefox"]

shift ()

Този метод премахва първия елемент от масив и го връща .

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.shift(); // "chrome" console.log(browsers); // ["firefox", "edge"]

отместване ()

Този метод добавя елемент (и) в началото на масив и променя оригиналния масив.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.unshift('safari'); console.log(browsers); // ["safari", "chrome", "firefox", "edge"]
Можете също да добавяте няколко елемента наведнъж

снаждане ()

Товаметод променя масив, като добавя, премахва и вмъква елементи.

Синтаксисът е:

array.splice(index[, deleteCount, element1, ..., elementN])
 • Indexтук е началната точка за премахване на елементи в масива
 • deleteCountе броят на елементите, които трябва да бъдат изтрити от този индекс
 • element1, …, elementNе елементът (ите), който трябва да се добави

Премахване на елементи

след стартиране на splice () , той връща масива с премахнати елементи и го премахва от оригиналния масив
let colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'purple']; colors.splice(0, 3); console.log(colors); // ["purple"] // deletes ["green", "yellow", "blue"]
NB : DeleteCount не включва последния индекс в диапазона.

Ако вторият параметър не бъде деклариран, всеки елемент, започващ от дадения индекс, ще бъде премахнат от масива:

let colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'purple']; colors.splice(3); console.log(colors); // ["green", "yellow", "blue"] // deletes ['purple']

В следващия пример ще премахнем 3 елемента от масива и ще ги заменим с повече елементи:

let schedule = ['I', 'have', 'a', 'meeting', 'tommorrow']; // removes 4 first elements and replace them with another schedule.splice(0, 4, 'we', 'are', 'going', 'to', 'swim'); console.log(schedule); // ["we", "are", "going", "to", "swim", "tommorrow"]

Добавяне на елементи

За да добавим елементи, трябва да зададем deleteCountнула

let schedule = ['I', 'have', 'a', 'meeting', 'with']; // adds 3 new elements to the array schedule.splice(5, 0, 'some', 'clients', 'tommorrow'); console.log(schedule); // ["I", "have", "a", "meeting", "with", "some", "clients", "tommorrow"]

парче ()

Този метод е подобен на, splice()но много различен. Той връща поднизове вместо поднизове.

Този метод копира дадена част от масив и връща копираната част като нов масив. Това не променя оригиналния масив.

Синтаксисът е:

array.slice(start, end)

Ето един основен пример:

let numbers = [1, 2, 3, 4] numbers.slice(0, 3) // returns [1, 2, 3] console.log(numbers) // returns the original array

Най-добрият начин за използване slice()е да го присвоите на нова променлива.

let message = 'congratulations' const abbrv = message.slice(0, 7) + 's!'; console.log(abbrv) // returns "congrats!"

разделяне ()

Този метод се използва за низове . Той разделя низ на поднизове и ги връща като масив.

Here’s the syntax:string.split(separator, limit);

 • The separator here defines how to split a string either by a comma.
 • The limit determines the number of splits to be carried out
let firstName = 'Bolaji'; // return the string as an array firstName.split() // ["Bolaji"]

another example:

let firstName = 'hello, my name is bolaji, I am a dev.'; firstName.split(',', 2); // ["hello", " my name is bolaji"]
NB: If we declare an empty array, like this  firstName.split(''); then each item in the string will be divided as substrings:
let firstName = 'Bolaji'; firstName.split('') // ["B", "o", "l", "a", "j", "i"]

indexOf()

This method looks for an item in an array and returns the index where it was found else it returns -1

let fruits = ['apple', 'orange', false, 3] fruits.indexOf('orange'); // returns 1 fruits.indexOf(3); // returns 3 friuts.indexOf(null); // returns -1 (not found)

lastIndexOf()

This method works the same way indexOf() does except that it works from right to left. It returns the last index where the item was found

let fruits = ['apple', 'orange', false, 3, 'apple'] fruits.lastIndexOf('apple'); // returns 4

filter()

This method creates a new array if the items of an array pass a certain condition.

The syntax is:

let results = array.filter(function(item, index, array) { // returns true if the item passes the filter });

Example:

Checks users from Nigeria

const countryCode = ['+234', '+144', '+233', '+234']; const nigerian = countryCode.filter( code => code === '+234'); console.log(nigerian); // ["+234", "+234"]

map()

This method creates a new array by manipulating the values in an array.

Example:

Displays usernames on a page. (Basic friend list display)

const userNames = ['tina', 'danny', 'mark', 'bolaji']; const display = userNames.map(item => { return '
 • ' + item + '
 • '; }) const render = '
   ' + display.join('') + '
  '; document.write(render);

  another example:

  // adds dollar sign to numbers const numbers = [10, 3, 4, 6]; const dollars = numbers.map( number => '$' + number); console.log(dollars); // ['$10', '$3', '$4', '$6'];

  reduce()

  This method is good for calculating totals.

  reduce() is used to calculate a single value based on an array.

  let value = array.reduce(function(previousValue, item, index, array) { // ... }, initial);

  example:

  To loop through an array and sum all numbers in the array up, we can use the for of loop.
  const numbers = [100, 300, 500, 70]; let sum = 0; for (let n of numbers) { sum += n; } console.log(sum);

  Here’s how to do same with reduce()

  const numbers = [100, 300, 500, 70]; const sum = numbers.reduce((accummulator, value) => accummulator + value , 0); console.log(sum); // 970
  If you omit the initial value, the total will by default start from the first item in the array.
  const numbers = [100, 300, 500, 70]; const sum = numbers.reduce((accummulator, value) => accummulator + value); console.log(sum); // still returns 970

  The snippet below shows how the reduce() method works with all four arguments.

  source: MDN Docs

  More insights into the reduce() method and various ways of using it can be found here and here.

  forEach()

  This method is good for iterating through an array.

  It applies a function on all items in an array

  const colors = ['green', 'yellow', 'blue']; colors.forEach((item, index) => console.log(index, item)); // returns the index and the every item in the array // 0 "green" // 1 "yellow" // 2 "blue"

  iteration can be done without passing the index argument

  const colors = ['green', 'yellow', 'blue']; colors.forEach((item) => console.log(item)); // returns every item in the array // "green" // "yellow" // "blue"

  every()

  This method checks if all items in an array pass the specified condition and returntrue if passed, else false.

  check if all numbers are positive
  const numbers = [1, -1, 2, 3]; let allPositive = numbers.every((value) => { return value >= 0; }) console.log(allPositive); // would return false

  some()

  This method checks if an item (one or more) in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.

  checks if at least one number is positive
  const numbers = [1, -1, 2, 3]; let atLeastOnePositive = numbers.some((value) => { return value >= 0; }) console.log(atLeastOnePositive); // would return true

  includes()

  This method checks if an array contains a certain item. It is similar to .some(), but instead of looking for a specific condition to pass, it checks if the array contains a specific item.

  let users = ['paddy', 'zaddy', 'faddy', 'baddy']; users.includes('baddy'); // returns true

  If the item is not found, it returns false

  There are more array methods, this is just a few of them. Also, there are tons of other actions that can be performed on arrays, try checking MDN docs herefor deeper insights.

  Summary

  • toString() converts an array to a string separated by a comma.
  • join() combines all array elements into a string.
  • concat combines two arrays together or add more items to an array and then return a new array.
  • push() adds item(s) to the end of an array and changes the original array.
  • pop() removes the last item of an array and returns it
  • shift() removes the first item of an array and returns it
  • unshift() adds an item(s) to the beginning of an array and changes the original array.
  • splice() changes an array, by adding, removing and inserting elements.
  • slice() copiesa given part of an array and returns that copied part as a new array. It does not change the original array.
  • split() divides a string into substrings and returns them as an array.
  • indexOf() looks for an item in an array and returns the index where it was found else it returns -1
  • lastIndexOf() looks for an item from right to left and returns the last index where the item was found.
  • filter() creates a new array if the items of an array pass a certain condition.
  • map() creates a new array by manipulating the values in an array.
  • reduce() calculates a single value based on an array.
  • forEach() iterates through an array, it applies a function on all items in an array
  • every() checks if all items in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.
  • some() checks if an item (one or more) in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.
  • includes() checks if an array contains a certain item.

  Let’s wrap it here; Arrays are powerful and using methods to manipulate them creates the Algorithms real-world applications use.

  Let's do a create a small function, one that converts a post title into a urlSlug.

  URL slug is the exact address of a specific page or post on your site.

  When you write an article on Freecodecamp Newsor any other writing platform, your post title is automatically converted to a slug with white spaces removed, characters turned to lowercase and each word in the title separated by a hyphen.

  Here’s a basic function that does that using some of the methods we learnt just now.

  const url = '//bolajiayodeji.com/' const urlSlug = (postTitle) => { let postUrl = postTitle.toLowerCase().split(' '); let postSlug = `${url}` + postUrl.join('-'); return postSlug; } let postTitle = 'Introduction to Chrome Lighthouse' console.log(urlSlug(postTitle)); // //bolajiayodeji.com/introduction-to-chrome-lighthouse

  in postUrl, we convert the string to lowercase then we use the split()method to convert the string into substrings and returns it in an array

  ["introduction", "to", "chrome", "lighthouse"]

  in post slug we join the returned array with a hyphen and then concatenate it to the category string and main url.

  let postSlug = `${url}` + postUrl.join('-'); postUrl.join('-') // introduction-to-chrome-lighthouse

  That’s it, pretty simple, right? :)

  If you’re just getting started with JavaScript, you should check this repository here, I’m compiling a list of basic JavaScript snippets ranging from

  • Arrays
  • Control flow
  • Functions
  • Objects
  • Operators

  Don’t forget to Star and share! :)

  PS: This article was first published on my blog here