Как да създадем модерно уеб приложение, използвайки WordPress и React

Комбинирайте силата на React front-end с най-популярната CMS в интернет

Искате предимствата на модерен React SPA, но се нуждаете от back-end, който се чувства познат? В тази статия ще разгледаме как да настроите REST API на WordPress, включително персонализирани типове публикации и полета и как да извлечете тези данни в React.

Наскоро работех върху приложение React за клиент, когато те ми зададоха този въпрос: „Можем ли да го използваме с WordPress ? '

От края на 2015 г. отговорът на този въпрос е положителен. Но стъпките, необходими за създаване на работещ отделен сайт, може да не изглеждат ясни, особено за тези, които не са запознати както с WordPress, така и с React.

По време на пътуването си за създаване на работещо приложение срещнах шепа сложни препятствия и в тази статия ще обясня как да ги избегна. Също така ще споделя няколко съвета и трикове, които научих по пътя!

Съдържание

Част 1: Основна информация

 • Какво е CMS без глава?
 • Какво трябва да знам, за да следвам?
 • Ключови съкращения
 • Къде мога да видя JSON данните на WordPress?

Част 2: WordPress

 • Добавяне на персонализиран тип публикация
 • Промяна на текста на заместващия заглавие
 • Добавяне на персонализирано поле към вашия персонализиран тип публикация
 • Предоставяне на персонализирани полета достъпни като JSON
 • Ограничаване на видимите JSON данни

Част 3: Реагирайте

 • Обещания в JavaScript
 • Методът за извличане
 • Работа с обещания

Работен пример в React

Заключение

Част 1: Основна информация

Какво е CMS без глава?

В миналото използването на CMS като WordPress означаваше, че трябва да изградите своя интерфейс с помощта на PHP.

Сега, с обезглавен CMS, можете да изградите своя преден край с каквито харесвате технологии; това се дължи на разделянето на предния и задния край чрез API. Ако искате да създадете SPA (приложение на една страница) с помощта на React, Angular или Vue и да контролирате съдържанието с помощта на CMS като WordPress, можете!

Какво трябва да знам, за да следвам?

Ще извлечете максимума от тази статия, ако имате:

 • някои познания за това как работи CMS като WordPress, малко PHP и идея за това как да настроите основен проект на WordPress на вашия компютър;
 • разбиране на JavaScript, включително езикови функции ES6 + и синтаксис на клас React.

Ключови съкращения

Програмирането е пълно с жаргон, но много по-бързо обсъжда някои концепции в тази статия. Ето кратко обобщение на термините, които ще използваме:

 • CMS - система за управление на съдържанието. Помислете за WordPress, Drupal, Joomla, Magneto.
 • SPA - приложение на една страница. Вместо да презарежда всяка страница изцяло, приложението SPA зарежда съдържанието динамично. Основният код (HTML, CSS и JavaScript) на уебсайта се зарежда само веднъж. Помислете React, Vue, Angular.
 • API - интерфейс за програмиране на приложения. С прости думи, поредица от определения, които една услуга предоставя, за да ви позволи да вземете и използвате нейните данни. Google Maps има такъв. Средният има такъв. И сега, всеки сайт на WordPress се предлага с вграден API.
 • REST - представителен държавен трансфер. Стилът на уеб архитектура, базирана около HTTP на методи поискване: GET, PUT, POSTи DELETE. Вграденият API на WordPress е REST или “RESTful” API.
 • HTTP - протокол за прехвърляне на хипертекст. Наборът от правила, използвани за прехвърляне на данни през мрежата. Посочено е в началото на URL адресите като httpили https(защитената версия).
 • JSON - JavaScript нотация на обект. Въпреки че е извлечено от JavaScript, това е език, независим формат за съхранение и трансфер на данни.

В тази статия използваме WordPress като наш CMS. Това означава програмиране на нашия back-end в PHP и използване на REST API на WordPress за доставяне на JSON данни до нашия интерфейс.

Къде мога да видя JSON данните на WordPress?

Преди да стигнете до добрите неща, кратка бележка за това къде можете да намерите JSON данните на вашия сайт на WordPress. Днес всеки уебсайт на WordPress има налични JSON данни (освен ако собственикът на сайта не е деактивирал или ограничил достъпа до него). Поглеждате основния JSON на WordPress сайт, като добавяте /wp-jsonимето на основния домейн.

Така например, можете да разгледате JSON за WordPress.org, като посетите //wordpress.org/wp-json. Или, ако използвате локално WordPress сайт, можете да видите неговия JSON, като следвате localhost/yoursitename/wp-json.

За да получите достъп до данните за вашите публикации, напишете localhost/yoursitename/wp-json/wp/v2/posts. За персонализиран формат на публикация, разменете в новия формат (например movies) вместо posts. Това, което сега изглежда като нечетлив блок от текст, е точно това, което ще ни позволи да използваме WordPress като CMS без глава!

Part 2: WordPress

To set-up your REST API, most of what you’ll need to do will happen in your functions.php file. I’ll assume you know how to set up a WordPress project and access it using localhost , but if you’d like some help with that, I recommend this article (it’s what I used to get started programming with WordPress).

For most projects, you’ll want to use a custom post type, so let’s begin by setting one up.

Adding a Custom Post Type

Let’s say our site is about films, and we want a post type called ‘movies’. First, we want to make sure our ‘movies’ post type loads as soon as possible, so we’ll attach it to the init hook, using add_action :

add_action( 'init', 'movies_post_type' );

I’m using movies_post_type() , but you can call your function whatever you want.

Next, we want to register ‘movies’ as a post type, using the register_post_type() function.

The next chunk of code may look overwhelming, but it’s relatively simple: our function takes a lot of in-built arguments to control the functionality of your new post type, and most of them are self-explanatory. We’ll store these arguments in our $args array.

One of our arguments, labels , can take many different arguments of its own, so we split that off into a separate array, $labels , giving us:

Two of the most important arguments are 'supports' and 'taxomonies' , because these control which of the native post fields will be accessible in our new post type.

In the above code, we’ve opted for just three 'supports':

 • 'title'— the title of each post.
 • 'editor'— the primary text editor, which we’ll use for our description.
 • 'thumbnail'— the post’s featured image.

To see the full list of what’s available, click here for supports, and here for taxonomies.

Generate WordPress also has a handy tool to help you code custom post types, which can make the process a lot quicker.

Changing Title Placeholder Text

If the title placeholder text “enter title here” could be a little misleading for your custom post type, you can edit this in a separate function:

Adding a Custom Field to Your Custom Post Type

What if you want a field that doesn’t come pre-defined by WordPress? For example, let’s say we want a special field called “Genre”. In that case, you’ll need to use add_meta_boxes() .

For, we need to attach a new function to WordPress’s add_meta_boxes hook:

add_action( 'add_meta_boxes', 'genre_meta_box' );

Inside our new function, we need to call WordPress’s add_meta_box() function, like so:

function genre_meta_box() { add_meta_box( 'global-notice', __( 'Genre', 'sitepoint' ), 'genre_meta_box_callback', 'movies', 'side', 'low' );}

You can read more about this function’s arguments here. For our purposes, the most critical part is the callback function, which we’ve named genre_meta_box_callback . This defines the actual contents on the meta box. We only need a simple text input, so we can use:

function genre_meta_box_callback() { global $post; $custom = get_post_custom($post->ID); $genre = $custom["genre"][0]; ?>

Finally, our custom field won’t save its value unless we tell it to. For this purpose, we can define a new function save_genre() and attach it to WordPress’s save_post hook:

function save_genre(){ global $post; update_post_meta($post->ID, "printer_category", $_POST["printer_category"]);};
add_action( 'save_post', 'save_genre' );

Together, the code used to create the custom field should look something like this:

Making Custom Fields Available as JSON

Our custom posts are automatically available as JSON. For our “movies” post type, our JSON data can be found at localhost/yoursitename/wp-json/wp/v2/movies .

However our custom fields are not automatically part of this, and so we need to add a function to make sure they are also accessible via the REST API.

First, we’ll need to attach a new function to the rest_api_init hook:

add_action( 'rest_api_init', 'register_genre_as_rest_field' );

Then, we can use the in-built register_rest_field() function, like so:

function register_genre_as_rest_field() { register_rest_field( 'movies', 'genre', array( 'get_callback' => 'get_genre_meta_field', 'update_callback' => null, 'schema' => null, ) );};

This function takes an array with get and update callback. For a more straightforward use-case like this, we should only need to specify a 'get_callback' :

function get_genre_meta_field( $object, $field_name, $value ) { return get_post_meta($object['id'])[$field_name][0];};

As a whole, here is the code necessary to register a custom field.

Making Featured Image URLs Available as JSON

Out-of-the-box, WordPress’s REST API doesn’t include URL for your featured images. To make it easier to access this, you can use the following code:

The WordPress filter rest_prepare_posts is dynamic, so we can swap in our custom post type in place of “posts”, such as rest_prepare_movies .

Restricting Visible JSON Data

We almost ready to start pulling in data to our React app, but there’s one more quick optimisation we can make, by limiting the data that is made available.

Some data comes as standard which you may never need in your frontend and — if that’s the case — we can remove it using a filter, like this one. You can find the names of the data types by looking at your /wp-json/wp/v2/movies part of your website.

With that done, once you’ve added a few movies using the WordPress backend, and we have everything we need to start bringing the data into React!

Part 3: React

Original text


To fetch external data in JavaScript, you need to use promises. This will likely have implications for the way you want to structure your React components, and in my case (converting an existing React project), I had to re-write a fair amount of code.

Promises in JavaScript

Promises in JavaScript are used to handle asynchronous actions — things that happen outside the usual step-by-step or “synchronous” order of execution (after hoisting).

The good news is that asynchronous JavaScript is a lot easier than it used to be. Before ES6, we were dependent on callback functions. If multiple callbacks were necessary (and they often were), nesting would lead to code that was very difficult to read, scale and debug — a phenomenon sometimes known as callback hell, or the pyramid of doom!

Promises were introduced in ES6 (or ES2015) to solve that problem, and ES8 (or ES2018) saw the introduction of async ... await , two keywords which further simplify asynchronous functionality. But for our purposes, the most critical promise-based method is fetch() .

The Fetch Method

This method has been available since Chrome 40, and it is an easier-to-use alternative to XMLHttpRequest() .

fetch() returns a promise and so it is “then-able”, meaning that you can use the then() method to process the outcome.

You can add fetch to a method inside your React class component, like so:

fetchPostData() { fetch(`//localhost/yoursitename/wp-json/wp/v2/movies?per_page=100`) .then(response => response.json()) .then(myJSON => { // Logic goes here});}

In the code above, two things are important:

 • First, we are calling a URL with the filter ?per_page=100 appended onto the end. By default, WordPress only shows 10 items per page, and I often find myself wanting to increase that limit.
 • Second, before processing our data, we are using the .json() method. This method is used primarily in relation to fetch(), and it returns the data as a promise and parses the body text as JSON.

In most cases, we’ll want to run this function as soon as our React component has mounted, and we can specify this using the componentDidMount() method:

componentDidMount() { this.fetchPostData();}

Handling Promises

Once you have returned a promise, you have to be careful about handling it in the correct context.

When I first tried to use promises, I spent a while trying to pass that data to variables outside of the scope of the promise. Here are a few rules of thumb:

 • In React, the best way to use promises is via the state. You can use this.setState() to pass promise data into your component’s state.
 • It is best to process, sort and re-arrange your data within a series of then() methods following the initial fetch() . Once any processing is complete, it is best practice to add the data to state within your final then() method.
 • If you want to call any additional functions to process your promise (including within render()) it’s good practice to prevent the function from running until the promise has resolved.
 • So, for example, if you’re passing your promise to this.state.data , you can include a conditional within the body of any functions that depend on it, like below. This can prevent annoying unwanted behaviour!
myPromiseMethod() { if (this.state.data) { // process promise here } else { // what to do before the fetch is successful }}

A Working Example in React

Let’s say we want to pull in the name, description, featured_image and genre of the custom WordPress post type we defined in part 1.

In the following example, we’ll fetch those four elements for each movie and render them.

As so often with React tutorials, the following block of code may look intimidating, but I hope it will seem much simpler when we break it down.

constructor(props)

In this method, we call super(props), define our initial state (an empty data object) and bind three new methods:

 • fetchPostData()
 • renderMovies()
 • populatePageAfterFetch()

componentDidMount()

We want to fetch our data as soon as the component has mounted, so we’ll call fetchPostData() in here.

fetchPostData()

We fetch the JSON from our URL, passing .json() in the first .then() method.

In the second .then() method, we extract the four values we want for every movie entry we’ve fetched and then add them to our newState object.

We then use this.setState(newState) to add this information to this.state.data .

renderMovies()

The conditional if (this.state.data) means that the function will only run once data has been fetched.

In here, we take an array of all our fetched movies from this.state.data and pass it to the function populatePageAfterFetch() .

populatePageAfterFetch()

In this function, we prepare the data for each movie to be rendered. This should look straightforward to anyone who’s used JSX, with one potential stumbling block.

The value of movie.description is not plain text, but HTML markup. To display this, we can use dangerouslySetInnerHTML={{__html: movie.description}} .

Note: The reason this is potentially “dangerous” is that, if your data were hijacked to contain malicious XSS scripts, these would be parsed too. As we’re using our own server/CMS in this article, we shouldn’t need to worry. But if you do want to sanitise your HTML, take a look at DOMPurify.

render()

Finally, we control where our rendered data will appear by calling the renderMovies() method within our chosen iv> tags. We’ve now successfully fetched data from our WordPress site and displayed it!

Conclusion

Overall, I hope this article makes the process of connecting a React front-end to a WordPress back-end as painless as possible.

Like so much in programming, what can look intimidating to begin with quickly becomes second nature with practice!

I’d be very interested to hear about your own experiences using WordPress as a headless CMS, and I’m happy to answer any questions in the comments.