JavaScript таймери: Всичко, което трябва да знаете

Преди няколко седмици публикувах в Twitter този въпрос за интервю:

*** Отговорете на въпроса сега, преди да продължите ***

Около половината отговори на туит бяха грешни. Отговорът НЕ е V8 (или други виртуални машини) !! Макар да е известен като „Таймери на JavaScript“, функции като setTimeoutи setIntervalне са част от спецификациите на ECMAScript или каквито и да е изпълнения на JavaScript механизма. Функциите на таймера се прилагат от браузърите и техните реализации ще бъдат различни при различните браузъри. Таймерите също се прилагат от самото изпълнение на Node.js.

В браузърите основните функции на таймера са част от Windowинтерфейса, който има няколко други функции и обекти. Този интерфейс прави всички негови елементи достъпни глобално в основния обхват на JavaScript. Ето защо можете да изпълнявате setTimeoutдиректно в конзолата на браузъра си.

В Node таймерите са част от globalобекта, който се държи подобно на Windowинтерфейса на браузъра . Можете да видите изходния код на таймерите в Node тук.

Някои може да си помислят, че това е лош въпрос за интервю - защо все пак знанието за това има значение ?! Като разработчик на JavaScript мисля, че се очаква да знаете това, защото ако не го направите, това може да е знак, че не разбирате напълно как V8 (и други виртуални машини) взаимодейства с браузърите и Node.

Нека направим няколко примера и предизвикателства относно функциите на таймера, нали?

Актуализация: Тази статия вече е част от моето „Пълно въведение в Node.js“.

Можете да прочетете актуализираната му версия тук.

Забавяне на изпълнението на функция

Функциите на таймера са функции от по-висок ред, които могат да се използват за забавяне или повторение на изпълнението на други функции (които те получават като първи аргумент).

Ето пример за забавяне:

// example1.js setTimeout( () => { console.log('Hello after 4 seconds'); }, 4 * 1000 );

Този пример използва setTimeoutза забавяне отпечатването на поздравителното съобщение с 4 секунди. Вторият аргумент за setTimeoutе забавянето (в ms). Ето защо умножих 4 по 1000, за да го превърна в 4 секунди.

Първият аргумент на setTimeoutе функцията, чието изпълнение ще бъде забавено.

Ако изпълните example1.jsфайла с nodeкомандата, Node ще направи пауза за 4 секунди и след това ще отпечата поздравителното съобщение (и ще излезе след това).

Имайте предвид, че първият аргумент на setTimeoutе просто препратка към функция . Не е задължително да е вградена функция като това, което example1.jsима. Ето същия пример, без да се използва вградена функция:

const func = () => { console.log('Hello after 4 seconds'); }; setTimeout(func, 4 * 1000);

Предаване на аргументи

Ако функцията, която използва, за setTimeoutда забави изпълнението си, приеме някакви аргументи, можем да използваме останалите аргументи за setTimeoutсебе си (след 2-те, за които научихме досега), за да препредаде стойностите на аргумента към забавената функция.

// For: func(arg1, arg2, arg3, ...) // We can use: setTimeout(func, delay, arg1, arg2, arg3, ...)

Ето пример:

// example2.js const rocks = who => { console.log(who + ' rocks'); }; setTimeout(rocks, 2 * 1000, 'Node.js');

Горната rocksфункция, която се забавя с 2 секунди, приема whoаргумент и setTimeoutизвикването предава стойността „ Node.js “ като този whoаргумент.

Изпълнението example2.jsс nodeкомандата ще отпечата “ Node.js скали ” след 2 секунди.

Таймери Предизвикателство # 1

Използвайки наученото до момента setTimeout, отпечатайте следните 2 съобщения след съответните им закъснения.

  • Отпечатайте съобщението „ Здравейте след 4 секунди “ след 4 секунди
  • Отпечатайте съобщението „ Здравейте след 8 секунди “ след 8 секунди.

Ограничения :

Можете да дефинирате само една функция във вашето решение, която включва вградени функции. Това означава, че много setTimeoutразговори ще трябва да използват точно същата функция.

Решение

Ето как бих решил това предизвикателство:

// solution1.js const theOneFunc = delay => { console.log('Hello after ' + delay + ' seconds'); }; setTimeout(theOneFunc, 4 * 1000, 4); setTimeout(theOneFunc, 8 * 1000, 8);

Направих theOneFuncполучаване на delayаргумент и използвах стойността на този delayаргумент в отпечатаното съобщение. По този начин функцията може да отпечатва различни съобщения въз основа на каквато и стойност на закъснението да й предадем.

След това използвах theOneFuncв две setTimeoutобаждания, едно, което се задейства след 4 секунди и друго, което се задейства след 8 секунди. И двете setTimeoutизвиквания също получават 3-ти аргумент, който представлява delayаргумента за theOneFunc.

Изпълнението на solution1.jsфайла с nodeкомандата ще отпечата изискванията за предизвикателство, първото съобщение след 4 секунди, а второто съобщение след 8 секунди.

Повтаряне на изпълнението на функция

Ами ако ви помоля да отпечатвате съобщение на всеки 4 секунди, завинаги?

Въпреки че можете да въведете setTimeoutцикъл, API на таймерите предлага и setIntervalфункцията, която би изпълнила изискването да направите нещо завинаги.

Ето пример за setInterval:

// example3.js setInterval( () => console.log('Hello every 3 seconds'), 3000 );

This example will print its message every 3 seconds. Executing example3.js with the node command will make Node print this message forever, until you kill the process (with CTRL+C).

Cancelling Timers

Because calling a timer function schedules an action, that action can also be cancelled before it gets executed.

A call to setTimeout returns a timer “ID” and you can use that timer ID with a clearTimeout call to cancel that timer. Here’s an example:

// example4.js const timerId = setTimeout( () => console.log('You will not see this one!'), 0 ); clearTimeout(timerId);

This simple timer is supposed to fire after 0 ms (making it immediate), but it will not because we are capturing the timerId value and canceling it right after with a clearTimeout call.

When we execute example4.js with the node command, Node will not print anything and the process will just exit.

By the way, in Node.js, there is another way to do setTimeout with 0 ms. The Node.js timer API has another function called setImmediate, and it’s basically the same thing as a setTimeout with a 0 ms but we don’t have to specify a delay there:

setImmediate( () => console.log('I am equivalent to setTimeout with 0 ms'), );

The setImmediate function is not available in all browsers. Don’t use it for front-end code.

Just like clearTimeout, there is also a clearInterval function, which does the same thing but for setInerval calls, and there is also a clearImmediate call as well.

A timer delay is not a guaranteed thing

In the previous example, did you notice how executing something with setTimeout after 0 ms did not mean execute it right away (after the setTimeout line), but rather execute it right away after everything else in the script (including the clearTimeout call)?

Let me make this point clear with an example. Here’s a simple setTimeout call that should fire after half a second, but it won’t:

// example5.js setTimeout( () => console.log('Hello after 0.5 seconds. MAYBE!'), 500, ); for (let i = 0; i < 1e10; i++) { // Block Things Synchronously }

Right after defining the timer in this example, we block the runtime synchronously with a big for loop. The 1e10 is 1 with 10 zeros in front of it, so the loop is a 10 Billion ticks loop (which basically simulates a busy CPU). Node can do nothing while this loop is ticking.

This of course is a very bad thing to do in practice, but it’ll help you here to understand that setTimeout delay is not a guaranteed thing, but rather a minimum thing. The 500 ms means a minimum delay of 500 ms. In reality, the script will take a lot longer to print its greeting line. It will have to wait on the blocking loop to finish first.

Timers Challenge #2

Write a script to print the message “Hello World” every second, but only 5 times. After 5 times, the script should print the message “Done” and let the Node process exit.

Constraints: You cannot use a setTimeout call for this challenge.

Hint: You need a counter.

Solution

Here’s how I’d solve this one:

let counter = 0; const intervalId = setInterval(() => { console.log('Hello World'); counter += 1; if (counter === 5) { console.log('Done'); clearInterval(intervalId); } }, 1000);

I initiated a counter value as 0 and then started a setInterval call capturing its id.

The delayed function will print the message and increment the counter each time. Inside the delayed function, an if statement will check if we’re at 5 times by now. If so, it’ll print “Done” and clear the interval using the captured intervalId constant. The interval delay is 1000 ms.

Who exactly “calls” the delayed functions?

When you use the JavaScript this keyword inside a regular function, like this:

function whoCalledMe() { console.log('Caller is', this); }

The value inside the this keyword will represent the caller of the function. If you define the function above inside a Node REPL, the caller will be the global object. If you define the function inside a browser’s console, the caller will be the window object.

Let’s define the function as a property on an object to make this a bit more clear:

const obj = { id: '42', whoCalledMe() { console.log('Caller is', this); } }; // The function reference is now: obj.whoCallMe

Now when you call the obj.whoCallMe function using its reference directly, the caller will be the obj object (identified by its id):

Now, the question is, what would the caller be if we pass the reference of obj.whoCallMe to a setTimetout call?

// What will this print?? setTimeout(obj.whoCalledMe, 0);

Who will the caller be in that case?

The answer is different based on where the timer function is executed. You simply can’t depend on who the caller is in that case. You lose control of the caller because the timer implementation will be the one invoking your function now. If you test it in a Node REPL, you’d get a Timetout object as the caller:

Note that this only matters if you’re using JavaScript’s this keyword inside regular functions. You don’t need to worry about the caller at all if you’re using arrow functions.

Timers Challenge #3

Write a script to continuously print the message “Hello World” with varying delays. Start with a delay of 1 second and then increment the delay by 1 second each time. The second time will have a delay of 2 seconds. The third time will have a delay of 3 seconds, and so on.

Include the delay in the printed message. Expected output looks like:

Hello World. 1 Hello World. 2 Hello World. 3 ...

Constraints: You can only use const to define variables. You can’t use let or var.

Solution

Because the delay amount is a variable in this challenge, we can’t use setInterval here, but we can manually create an interval execution using setTimeout within a recursive call. The first executed function with setTimeout will create another timer, and so on.

Also, because we can’t use let/var, we can’t have a counter to increment the delay in each recursive call, but we can instead use the recursive function arguments to increment during the recursive call.

Here’s one possible way to solve this challenge:

const greeting = delay => setTimeout(() => { console.log('Hello World. ' + delay); greeting(delay + 1); }, delay * 1000); greeting(1);

Timers Challenge #4

Write a script to continuously print the message “Hello World” with the same varying delays concept as challenge #3, but this time, in groups of 5 messages per main-delay interval. Starting with a delay of 100ms for the first 5 messages, then a delay of 200ms for the next 5 messages, then 300ms, and so on.

Here’s how the script should behave:

  • At the 100ms point, the script will start printing “Hello World” and do that 5 times with an interval of 100ms. The 1st message will appear at 100ms, 2nd message at 200ms, and so on.
  • After the first 5 messages, the script should increment the main delay to 200ms. So 6th message will be printed at 500ms + 200ms (700ms), 7th message will be printed at 900ms, 8th message will be printed at 1100ms, and so on.
  • After 10 messages, the script should increment the main delay to 300ms. So the 11th message should be printed at 500ms + 1000ms + 300ms (18000ms). The 12th message should be printed at 21000ms, and so on.
  • Continue the pattern forever.

Include the delay in the printed message. The expected output looks like this (without the comments):

Hello World. 100 // At 100ms Hello World. 100 // At 200ms Hello World. 100 // At 300ms Hello World. 100 // At 400ms Hello World. 100 // At 500ms Hello World. 200 // At 700ms Hello World. 200 // At 900ms Hello World. 200 // At 1100ms ...

Constraints: You can use only setInterval calls (not setTimeout) and you can use only ONE if statement.

Solution

Because we can only use setInterval calls, we’ll need recursion here as well to increment the delay of the next setInterval call. In addition, we need an if statement to control doing that only after 5 calls of that recursive function.

Here’s one possible solution:

let lastIntervalId, counter = 5; const greeting = delay => { if (counter === 5) { clearInterval(lastIntervalId); lastIntervalId = setInterval(() => { console.log('Hello World. ', delay); greeting(delay + 100); }, delay); counter = 0; } counter += 1; }; greeting(100);

Thanks for reading.

If you’re just beginning to learn Node.js, I recently published a first-steps course at Pluralsight, check it out: