Как да създадете Rails проект с React и Redux отпред

Пълно ръководство за настройка на еднолично Javascript приложение с React и Redux в рамките на проект Rails.

Актуализация (17 март 2019 г.): Добавен е Typescript към последната стъпка от този проект.

Този урок ще ви покаже как да създадете приложение на една страница с React (и Redux и Semantic UI) в рамките на проект Rails.

Този урок ще включва също:

 • Redux
 • React Router
 • Преизберете
 • Redux Think
 • Семантичен потребителски интерфейс

Странична бележка # 1. Наскоро видях това прекрасно ръководство и това ме вдъхнови да напиша такова за Rails.

Странична бележка # 2. Ето готовия урок. Историята на фиксирането съответства (вид) на стъпките в това ръководство.

Общ преглед

За да ви дадем представа какво ще изградим и как ще работят нещата, вижте 2-те диаграми по-долу.

Диаграма 1: Обработка на първата HTTP заявка (т.е. заявки от браузъра към нашето приложение Rails)

Диаграмата по-долу илюстрира вашето приложение React във вашия проект Rails и пътя (плътна черна линия), който първата заявка взема, за да върне приложението React обратно към клиента (браузър).

Диаграма 2: Обработка на последващи HTTP заявки (т.е. заявки от нашето приложение React към нашето приложение Rails)

След като приложението React се зареди в браузъра на потребителя, приложението React ще отговаря за изпращането на заявки към вашето приложение Rails (плътна черна линия). С други думи, след като React бъде зареден, заявките към Rails ще идват от Javascript кода, а не от браузъра.

Други важни бележки, преди да започнем да кодираме

 • Помислете за приложението си React като за отделно от приложението Rails. Приложението React е строго за предния край и работи в браузъра на потребителя. Частта Rails е строго за back-end и работи на сървъра. Приложението Rails не знае нищо за React App, освен кога да върне статичните си активи (Webpack компилиран HTML, JS и CSS).
 • След като приложението ви React се зареди от вашия браузър, цялата логика за извършване на HTTP заявки (извличане на данни и превръщане на тези данни в изглед) се извършва във фронт-енда (т.е. браузъра).
 • Вашето приложение Rails на практика не обслужва никакви изгледи, освен този, който обслужва вашето приложение React. В този урок единственият изглед на Rails е/app/views/static/index.html.erb
 • Всички /api/*пътища се обработват от приложението Rails, докато всички останали пътища се обработват от React в браузъра (след като браузърът ви е заредил първата заявка). Например //your-app.com/somethingще бъде изпратено до приложението Rails и след това върнато обратно към вашето приложение React (HTML / JS / CSS, което вече се е заредило в браузъра), което ще реши какво да се покаже на екрана.
 • Съображения за изграждане на приложение на една страница. Не е необходимо за този урок, но е полезно.
 • Модели за реагиране на компоненти на React. Отново не е необходимо, но полезно.

Системни изисквания

FYI тук е моята конфигурация на системата. Не казвайки, че имате нужда от това, но нещо подобно ще направи този урок по-гладък.

 • macOS 10.13.6 (High Sierra)
 • Рубин 2.5.1
 • Rails 5.2.1 (и Bundler 1.16.6)
 • - gem install bundler -v 1.16.6
 • Възел 9.8.0

И накрая, на кода!

Стъпка 1: Създайте нов проект Rails с Webpack и React

Създайте ново приложение Rails. Нарекох моето rails-react-tutorial.

rails new rails-react-tutorial --webpack=react

Вижте тук за повече информация относно --webpack=reactфлага, въведен в Rails 5.1.

Стъпка 2: Уверете се, че са инсталирани скъпоценните камъни Webpacker и React-Rails

Проверете дали скъпоценните камъни Webpacker и React-Rails са във вашия Gemfile. Ако скъпоценните камъни не са там, добавете го:

Сега изпълнете тези команди, за да инсталирате всичко.

bundle install
# This command might not be necessary.# If already installed, then it will# ask you to override some files.rails webpacker:install
rails webpacker:install:react rails generate react:installyarn install 

Сега стартирайте rails server -p 3000 и посетете, //localhost:3000за да се уверите, че нашият проект работи.

Професионален съвет №1 : стартирайте ./bin/webpack-dev-serverв отделен прозорец, докато кодирате, за да се променят автоматично изграждането и презареждането на браузъра.

Професионален съвет №2 : Ако получите тази грешка can’t activate sqlite3 (~> 1.3.6), already activated sqlite3–1.4.0, тогава dd gem ‘sqlite3’, ‘~>1.3.6 'към Gemfile. Вижте тази връзка за повече информация.

Step 3: Add a Controller class, and Route, to our Rails app

Add a new route to our Rails app. For this example, we will add GET /v1/things endpoint to config/routes.rb`.

This new route will require a ThingsController. Create a new app/controllers/v1/things_controller.rb file. Remember, it should be in the v1 folder because it belongs to our Rails API.

Our Things controller will return a hard-coded response for GET /v1/things.

At this point, you should be able to re-run rails server -p 3000 and visit //localhost:3000/v1/things.

Next, we will create a new React component.

Step 4: Generate a new React component

Create a HelloWorld React component that accepts a String parameter named greeting by running the following command:

rails generate react:component HelloWorld greeting:string

A file should be created: app/javascript/components/HelloWorld.js.

Step 5: Use our HelloWorld component

To use and see our new HelloWorld component we need to 2 things: create a view embeds this component, and add a route to point to this view.

To create a view, create the file app/views/static/index.html.erb and add the following:

For our new route, add the following line to our routes.rb file, and an empty StaticController to support it.

Add this to app/controllers/static_controller.rb:

You should now be able to re-run rails server -p 3000 and visit //localhost:3000/ to see your new React component (remember to run ./bin/webpack-dev-server in a separate window to have an Javascript changes automatically get packaged by webpack).

Now that we have a React component that renders in our view, let’s expand our app to support multiple views with react-router.

Step 6: Add React-Router

First, run this command to add react-router-dom, which includes and exports all of react-router and some additional helper components for web browsing. More info here.

npm install --save react-router-domyarn install

This command should add the following line to your package.json file. Note, 4.2.2 was used here, but your version could be different.

Now let’s use React Router to make some routes for our React Front-End.

Step 6: Using React-Router

react-router allows us to manage all our UI routes strictly with Javascript. This means that we will need a single “App” component that encapsulates our entire application. “App” will also use React-Router to present the correct “Page” component for the URL being requested.

To start, run this command to add an App component that will represent our entire front-end application.

rails generate react:component App

Next, open the file for the newly created React component, app/javascript/components/App.js, and add the following …

Now change index.html.erb to point to our new App component.

Lastly, edit your routes.rb to have Rails send all requests that are not for the API to our App component (via StaticController#index).

We can now run rails server -p 3000 and visit //localhost/ and //localhost/hello to see React-Router working (remember ./bin/webpack-dev-server enables auto-webpacking).

Next, we’ll need to install some additional dependencies before we can connect our React front-end to our Rails API.

Step 7: Adding Redux, Sagas, Babel Polyfill, and Axios

Now let’s add the following Javascript libraries for our front-end.

 • Redux to manage the global state of our application.
 • Babel-Polyfill to enable fancy Javascript features that might not otherwise be available on older web browsers.
 • Reselect and React-Redux to make working with Redux easier.

To install everything, run the following:

npm install --save redux babel-polyfill reselect react-reduxyarn install

Now we will use these tools to set up a Redux State Store, then add some Actions and Reducers to use it.

Step 8: Set up Redux State Store

In this step, we will set up the Redux State Store for our app with the following template (we will add and remove “things” in the next steps).

{ "things": [ { "name": "...", "guid": "..." } ]}

First, create a configureStore.js file. This will initialize our Redux Store.

Now import and use configureStore() in the App Component to create a Redux State and hook it up to our App.

Now you have Redux installed in your app! Next, we will create an Action and a Reducer, and begin to write and read from our Redux State.

Step 9: Add an Action and a Reducer

Now that the App has a Redux State, we will add a on> to HelloWorld that dispatches an Action (that we will define here) that will be received by the rootReducer().

First, add getThings() Action definition and import createStructuredSelector() and connect() into theHelloWorld Component. This maps parts of the Redux State, and Actions (i.e. dispatching getThings()) , to HelloWorld’s prop.

Next, add a on> to HelloWorld that dispatches a getThings() Action (from ./actions/index.js) on every click.

Original text


After everything is added to HelloWorld, go to //localhost:3000/hello, open the Console, and click the “getThings” button to see your Action and Reducer functions being called.

Now that you can send an Action that can be received by a Reducer, let’s have the Reducer alter the Redux State.

Step 10: Have HelloWorld read React State and display “things”

Insert a List <ul> in HelloWorld and fill it with “things” from your Redux State.

To test if this is actually working, we can initialize with some “things” data. Once this is done, we can refresh the page and see it in our list.

Now that we have a simple Action and Reducer working, we will extend this so that the Action queries our Rails API and the Reducer sets the content of “things” with the API response.

Step 11: Install Redux-Thunk

We will need Redux-Thunk to allow async workflows (like an HTTP request) to dispatch Actions.

Install redux-thunk by running this command:

npm install --save redux-thunkyarn install

Now, let’s use Thunk in our Action!

Step 12: Use redux-thunk and fetch() to query API and set React State with results

First, let’s import redux-thunk in configureStore.js and install it our Redux Store so our App can handle “Thunk” Actions.

Now test that everything is working by starting the App and loading a page.

Next, let’s change the getThings() Action to return a function that performs the following (instead of returning the Action object):

 1. Dispatch the original Action object
 2. Make a call to our Rails API.
 3. Dispatch a new Action getThingsSuccess(json) when the call succeeds.

For this step, we will also need to add the getThingsSuccess(json) Action.

Of course, this does nothing to the Redux State since our Reducer is not making any changes. To fix this, change the Reducer to handle the GET_THINGS_SUCCESS Action and return the new State (with the response from the Rails API).

Now if you start your App, navigate to localhost:3000/hello and click the button, your list should change!

There you have it. A Rails API hooked up to a React+Redux App.

(Bonus) Step 13: Installing Redux Dev Tools

Maybe I should’ve put this step earlier, but Redux Dev Tools is essential for debugging the Actions your App is sending, and how those Actions are changing your State.

This is how you install it. First, install the proper extension for your browser (Chrome, Firefox).

Next, run the following to install the library.

npm install --save-dev redux-devtools-extensionyarn install

Now, use it to initialize your Redux State Store.

After all this is done, you should be able to see a new tab, Redux, in your Chrome (or Firefox) dev tools, that lets you see which Actions were dispatched, and how each one changed the App’s State. The React tab will also show you all your components and their props and states.

Happy debugging!

(Bonus) Step 14: Semantic UI

Semantic is a great library for UI components that makes it really easy to build nice looking websites quickly.

To install this library, run the following.

npm install --save semantic-ui-css semantic-ui-reactyarn install

Add this to app/javascript/packs/application.js:

import 'semantic-ui-css/semantic.min.css';

And add this to app/views/static/index.html.erb:

 'all' %

(Bonus) Step 15: Using a Reasonable Directory Structure

This step is totally optional, and it has nothing to do with the function of the App. Just my opinion on how you should organize your files.

So as you can probably guess, stuffing your Actions into the same file as your Components, and having a single reducer for your entire App, does not scale very nicely when your App grows. Here is my suggested file structure:

app|-- javascript |-- actions |-- index.js |-- things.js |-- components |-- packs |-- reducers |-- index.js |-- things.js

(Bonus — Mar 17 2019 Update) Step 16: Install Typescript!

Typescript is just like Javascript but with types! It is described as a “strict syntactical superset of Javascript”, meaning that Javascript is considered valid Typescript, and the “type features” are all optional.

IMO Typescript is fantastic for large Javscript projects, such as a big React front-end. Below are instructions on how to install it, and a small demo of it inside our project.

First, run the following commands (taken from the Webpacker Readme):

bundle exec rails webpacker:install:typescriptyarn add @types/react @types/react-dom

Now, to see it in action, let’s rename app/javascript/reducers/things.js to things.tsx and add the following lines to the top of the file:

After you add interface Thing , let’s use it by having const initialState use that type (seen in the screenshot above), and specify that thingsReducer return an array of type Thing (also seen in the screenshot).

Everything should still work, but to see Typescript in action, lets add a default case to thingsReducer and add return 1 . Since 1 is not a Thing type we will see the output of ./bin/webpack-dev-server fail with the following:

And that’s it! You can now add Typescript .tsx files to your project and start using Types with your project.

Here’s a great overview of Typescript and why you should use it.

The End

You made it! You’ve made a Rails App that uses React and Redux. That’s pretty much it for the tutorial. I hope you had fun and learned something along the way.

If you build something with React and Rails, please do share it in the comments below — along with any questions or comments you may have for me.

Thanks for reading!