JavaScript - от обратни обаждания до асинхронизиране / изчакване

JavaScript е синхронен. Това означава, че ще изпълни блока ви с код по поръчка след повдигане. Преди изпълнението на кода varи functionдекларациите са „издигнати“ в горната част на техния обхват.

Това е пример за синхронен код:

console.log('1') console.log('2') console.log('3')

Този код надеждно ще регистрира „1 2 3".

Асинхронните заявки ще изчакат да завърши таймер или заявка за отговор, докато останалата част от кода продължава да се изпълнява. Тогава, когато моментът е подходящ, обратното обаждане ще активира тези асинхронни заявки.

Това е пример за асинхронен код:

console.log('1') setTimeout(function afterTwoSeconds() { console.log('2') }, 2000) console.log('3')

Това всъщност ще регистрира „1 3 2“, тъй като „2“ е на a, setTimeoutкойто ще се изпълни, само в този пример, след две секунди. Вашето приложение не спира да чака двете секунди да приключат. Вместо това той продължава да изпълнява останалата част от кода и когато времето за изчакване приключи, се връща към afterTwoSeconds.

Може да попитате „Защо това е полезно?“ или „Как да накарам асинхронния си код да се синхронизира?“. Дано да ви покажа отговорите.

"Проблемът"

Да кажем, че нашата цел е да търсим потребител на GitHub и да получим всички хранилища на този потребител. Работата е там, че не знаем точното име на потребителя. Затова трябва да изброим всички потребители с подобно име и съответните им хранилища.

Не се нуждае от супер фантазия, нещо подобно

В тези примери кодът на заявката ще използва XHR (XMLHttpRequest). Можете да го замените с jQuery $.ajaxили наречения по-скорошен роден подход fetch. И двете ще ви дадат обещания за излизане от портата.

Тя ще бъде леко променена в зависимост от вашия подход, но като начало:

// url argument can be something like '//api.github.com/users/daspinola/repos' function request(url) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { // Code here for the server answer when successful } else { // Code here for the server answer when not successful } } } xhr.ontimeout = function () { // Well, it took to long do some code here to handle that } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }

Не забравяйте, че в тези примери важната част не е какъв е крайният резултат на кода. Вместо това целта ви трябва да бъде да разберете разликите в подходите и как можете да ги използвате за вашето развитие.

Обратно обаждане

Можете да запазите препратка към функция в променлива, когато използвате JavaScript. След това можете да ги използвате като аргументи на друга функция за изпълнение по-късно. Това е нашият „обратно извикване“.

Един пример би бил:

// Execute the function "doThis" with another function as parameter, in this case "andThenThis". doThis will execute whatever code it has and when it finishes it should have "andThenThis" being executed. doThis(andThenThis) // Inside of "doThis" it's referenced as "callback" which is just a variable that is holding the reference to this function function andThenThis() { console.log('and then this') } // You can name it whatever you want, "callback" is common approach function doThis(callback) { console.log('this first') // the '()' is when you are telling your code to execute the function reference else it will just log the reference callback() }

Използването на callbackза решаване на проблема ни позволява да направим нещо подобно на requestфункцията, която дефинирахме по-рано:

function request(url, callback) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { callback(null, xhr.response) } else { callback(xhr.status, null) } } } xhr.ontimeout = function () { console.log('Timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }

Нашата функция за заявката вече ще приеме, callbackтака че когато requestе направена, тя ще бъде извикана в случай на грешка и в случай на успех.

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` request(userGet, function handleUsersList(error, users) { if (error) throw error const list = JSON.parse(users).items list.forEach(function(user) { request(user.repos_url, function handleReposList(err, repos) { if (err) throw err // Handle the repositories list here }) }) })

Разбиване на това:

 • Правим заявка за получаване на хранилища на потребителя
 • След като заявката приключи, използваме обратно обаждане handleUsersList
 • Ако няма грешка, тогава анализираме отговора на нашия сървър в обект, който използва JSON.parse
 • След това повтаряме нашия потребителски списък, тъй като може да има повече от един

  За всеки потребител искаме списък с негови хранилища.

  Ще използваме URL адреса, който се връща на потребител в първия ни отговор

  Обаждаме се repos_urlкато url за следващите ни заявки или от първия отговор

 • Когато заявката завърши обратното обаждане, ние ще се обадим

  Това ще се справи или с неговата грешка, или с отговора със списъка на хранилищата за този потребител

Забележка : Изпращането на грешката първо като параметър е често срещана практика, особено когато се използва Node.js.

По-„пълен“ и четим подход би бил използването на някои грешки. Ние бихме държали обратното обаждане отделно от изпълнението на заявката.

Нещо като това:

try { request(userGet, handleUsersList) } catch (e) { console.error('Request boom! ', e) } function handleUsersList(error, users) { if (error) throw error const list = JSON.parse(users).items list.forEach(function(user) { request(user.repos_url, handleReposList) }) } function handleReposList(err, repos) { if (err) throw err // Handle the repositories list here console.log('My very few repos', repos) }

Това в крайна сметка има проблеми като състезания и проблеми с обработката на грешки. Състезанията се случват, когато не контролирате кой потребител ще получите първи. Искаме информацията за всички тях, в случай че има повече от една. Не вземаме под внимание поръчка. Например потребител 10 може да дойде първи, а потребител 2 последен. Имаме възможно решение по-нататък в статията.

Основният проблем при обратните обаждания е, че поддръжката и четливостта могат да се превърнат в болка. Това вече е и кодът почти не прави нищо. Това е известно като ад за обратно извикване, който може да бъде избегнат при следващия ни подход.

Обещания

Обещава, че можете да направите кода си по-четлив. Нов разработчик може да дойде до основата на кода и да види ясен ред на изпълнение на вашия код.

За да създадете обещание, можете да използвате:

const myPromise = new Promise(function(resolve, reject) { // code here if (codeIsFine) { resolve('fine') } else { reject('error') } }) myPromise .then(function whenOk(response) { console.log(response) return response }) .catch(function notOk(err) { console.error(err) })

Нека го разложим:

 • Обещанието се инициализира с a, functionкойто има resolveи rejectизрази
 • Направете асинхронния си код във Promiseфункцията

  resolve когато всичко се случва по желание

  В противен случай reject

 • Когато resolveсе намери .thenметодът, ще се изпълни за товаPromise

  Когато reject се намери a, .catch ще се задейства

Неща, които трябва да имате предвид:

 • resolve and reject only accept one parameter

  resolve(‘yey’, ‘works’) will only send ‘yey’ to the .then callback function

 • If you chain multiple .then

  Add a return if you want the next .then value not to be undefined

 • When a reject is caught with .catch if you have a .then chained to it

  It will still execute that .then

  You can see the .then as an “always executes” and you can check an example in this comment

 • With a chain on .then if an error happens on the first one

  It will skip subsequent .then until it finds a .catch

 • A promise has three states

  pending

 • When waiting for a resolve or reject to happen

  resolved

  rejected

 • Once it’s in a resolved or rejected state

  It cannot be changed

Note: You can create promises without the function at the moment of declarations. The way that I’m showing it is only a common way of doing it.

“Theory, theory, theory…I’m confused” you may say.

Let’s use our request example with a promise to try to clear things up:

function request(url) { return new Promise(function (resolve, reject) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.response) } else { reject(xhr.status) } } } xhr.ontimeout = function () { reject('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }) }

In this scenario when you execute request it will return something like this:

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const myPromise = request(userGet) console.log('will be pending when logged', myPromise) myPromise .then(function handleUsersList(users) { console.log('when resolve is found it comes here with the response, in this case users ', users) const list = JSON.parse(users).items return Promise.all(list.map(function(user) { return request(user.repos_url) })) }) .then(function handleReposList(repos) { console.log('All users repos in an array', repos) }) .catch(function handleErrors(error) { console.log('when a reject is executed it will come here ignoring the then statement ', error) })

This is how we solve racing and some of the error handling problems. The code is still a bit convoluted. But its a way to show you that this approach can also create readability problems.

A quick fix would be to separate the callbacks like so:

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const userRequest = request(userGet) // Just by reading this part out loud you have a good idea of what the code does userRequest .then(handleUsersList) .then(repoRequest) .then(handleReposList) .catch(handleErrors) function handleUsersList(users) { return JSON.parse(users).items } function repoRequest(users) { return Promise.all(users.map(function(user) { return request(user.repos_url) })) } function handleReposList(repos) { console.log('All users repos in an array', repos) } function handleErrors(error) { console.error('Something went wrong ', error) }

By looking at what userRequest is waiting in order with the .then you can get a sense of what we expect of this code block. Everything is more or less separated by responsibility.

This is “scratching the surface” of what Promises are. To have a great insight on how they work I cannot recommend enough this article.

Generators

Another approach is to use the generators. This is a bit more advance so if you are starting out feel free to jump to the next topic.

One use for generators is that they allow you to have async code looking like sync.

They are represented by a * in a function and look something like:

function* foo() { yield 1 const args = yield 2 console.log(args) } var fooIterator = foo() console.log(fooIterator.next().value) // will log 1 console.log(fooIterator.next().value) // will log 2 fooIterator.next('aParam') // will log the console.log inside the generator 'aParam'

Instead of returning with a return, generators have a yield statement. It stops the function execution until a .next is made for that function iteration. It is similar to .then promise that only executes when resolved comes back.

Our request function would look like this:

function request(url) { return function(callback) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { callback(null, xhr.response) } else { callback(xhr.status, null) } } } xhr.ontimeout = function () { console.log('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send() } }

We want to have the url as an argument. But instead of executing the request out of the gate we want it only when we have a callback to handle the response.

Our generator would be something like:

function* list() { const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const users = yield request(userGet) yield for (let i = 0; i<=users.length; i++) { yield request(users[i].repos_url) } }

It will:

 • Wait until the first request is prepared
 • Return a function reference expecting a callback for the first request

  Our request function accepts a url

  and returns a function that expects a callback

 • Expect a users to be sent in the next .next
 • Iterate over users
 • Wait for a .next for each of the users
 • Return their respective callback function

So an execution of this would be:

try { const iterator = list() iterator.next().value(function handleUsersList(err, users) { if (err) throw err const list = JSON.parse(users).items // send the list of users for the iterator iterator.next(list) list.forEach(function(user) { iterator.next().value(function userRepos(error, repos) { if (error) throw repos // Handle each individual user repo here console.log(user, JSON.parse(repos)) }) }) }) } catch (e) { console.error(e) }

We could separate the callback functions like we did previously. You get the deal by now, a takeaway is that we now can handle each individual user repository list individually.

I have mixed felling about generators. On one hand I can get a grasp of what is expected of the code by looking at the generator.

But its execution ends up having similar problems to the callback hell.

Like async/await, a compiler is recommended. This is because it isn’t supported in older browser versions.

Also it isn’t that common in my experience. So it may generate confusing in codebases maintained by various developers.

An awesome insight of how generators work can be found in this article. And here is another great resource.

Async/Await

This method seems like a mix of generators with promises. You just have to tell your code what functions are to be async. And what part of the code will have to await for that promise to finish.

sumTwentyAfterTwoSeconds(10) .then(result => console.log('after 2 seconds', result)) async function sumTwentyAfterTwoSeconds(value) { const remainder = afterTwoSeconds(20) return value + await remainder } function afterTwoSeconds(value) { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => { resolve(value) }, 2000); }); }

In this scenario:

 • We have sumTwentyAfterTwoSeconds as being an async function
 • We tell our code to wait for the resolve or reject for our promise function afterTwoSeconds
 • It will only end up in the .then when the await operations finish

  In this case there is only one

Applying this to our request we leave it as a promise as seen earlier:

function request(url) { return new Promise(function(resolve, reject) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.response) } else { reject(xhr.status) } } } xhr.ontimeout = function () { reject('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send() }) }

We create our async function with the needed awaits like so:

async function list() { const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const users = await request(userGet) const usersList = JSON.parse(users).items usersList.forEach(async function (user) { const repos = await request(user.repos_url) handleRepoList(user, repos) }) } function handleRepoList(user, repos) { const userRepos = JSON.parse(repos) // Handle each individual user repo here console.log(user, userRepos) }

So now we have an async list function that will handle the requests. Another async is needed in the forEach so that we have the list of repos for each user to manipulate.

We call it as:

list() .catch(e => console.error(e))

This and the promises approach are my favorites since the code is easy to read and change. You can read about async/await more in depth here.

A downside of using async/await is that it isn’t supported in the front-end by older browsers or in the back-end. You have to use the Node 8.

You can use a compiler like babel to help solve that.

“Solution”

You can see the end code accomplishing our initial goal using async/await in this snippet.

A good thing to do is to try it yourself in the various forms referenced in this article.

Conclusion

Depending on the scenario you might find yourself using:

 • async/await
 • callbacks
 • mix

It’s up to you what fits your purposes. And what lets you maintain the code so that it is understandable to others and your future self.

Note: Any of the approaches become slightly less verbose when using the alternatives for requests like $.ajax and fetch.

Let me know what you would do different and different ways you found to make each approach more readable.

This is Article 11 of 30. It is part of a project for publishing an article at least once a week, from idle thoughts to tutorials. Leave a comment, follow me on Diogo Spínola and then go back to your brilliant project!